Redakční návštěva

Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste nám během roku přinášeli dary své víry, radosti, naděje a vděku. Chceme vám popřát všechno nejlepší do vánoční pohody a hodně Božího požehnání do dalších dnů. Srdečně vás všechny zveme, abyste společně nahlédli do řádků mnoha čtenářů, kteří nás během roku oslovují. Věříme, že poznáte stejnou radost a touhu, která nás společně motivuje a  vede k další práci a službě pro slávu našeho Pána. Poznáte, jak vybíráme témata, proč se vyjadřujeme k otázkám a problémům, které nemusí být zrovna nejpříjemnější a proč volíme i taková témata, která mohou přinést podrážděné reakce a někdy kvůli nim podstupujeme riziko, že ztratíme některé čtenáře. Někomu se může zdát, že jsme příliš radikální, ale časopis Zápas o  duši má za úkol, aby pomáhal odstraňovat překážky nevěřícím, odpovídal na sporné otázky hledajícím a posiloval věřící ve víře i evangelizačním úsilí. Nezapomínejme, že některé církevní tradice a učení se někdy liší od biblického učení. Je osobní zodpovědností každého z nás, abychom znali Boží pravdu a trpělivě a v lásce ji předávali dál. O to větší zodpovědnost máme, abychom vždy hlásali Slovo Boží a pokud jde o osobní názory, aby byly v souladu s Písmem. Boží autorita Písma je neoblomná. Písmo nás vyzývá k opatrnosti a ostražitosti:

Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé, zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je z  hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem. (Juda 1:3, 4, 22)

 

* Vážení pane a paní Steigerovi,

jmenuji se Asan F. a je mi 18 let. Asi před rokem a půl se mi dostal do rukou letáček s nabídkou knih. Napsal jsem si o Nový zákon a Příběhy ztracených existencí. Když mi knížky došly, začal jsem je číst. Knížka několika svědectví se mi velmi líbila, zato Novému zákonu jsem moc nerozuměl. Dostal jsem se do styku s několika křesťany, ale Pána Ježíše jsem nepřijal.

Zanedlouho jsem morálně upadl. Začal jsem kouřit, pít a brát drogy. Dnes v tom vidím Boží zásah. Byl jsem příliš pyšný na to, abych se snížil před Bohem. Tohle trvalo delší čas, až jsem z toho byl zoufalý. Zkoušel jsem se změnit, ale nešlo to. Vzpomněl jsem si, že mám telefon na jednoho křesťana, tak jsem mu zavolal a on mě pozval na shromáždění do sboru. Bůh se mě tam oslovil a já jsem poprvé v životě upřímně vyznal Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. A od té doby se můj život změnil a mění. Pánu Ježíši vděčím za věčný život a za vše, co mám. Vám děkuji za to, co jste pro mě udělali. Děkuji, že mi posíláte časopis Zápas o duši a různé knížky.

Bůh Vám bohatě žehnej.

- Asan -

 

* Vážení,

nenacházím lepší oslovení, protože oslovení v Kristu sice přijímám, ale nějak se s ním nemohu ztotožnit. Nejsem bezvěrec, ale nejsem ani správný křesťan či jiného ortodoxního vyznání. Náhodně jste mne oslovili Zápasem o duši; jestli to nebyla náhoda, kdo si to na mě vzpomněl? Já totiž neustále hledám. Hledám Boha, i když ho kolem sebe vidím a vnímám a i vehementně prosazuji v rodině, nenápadně i jinde. Formu však stále ne a ne najít. Možná ani žádná forma není a všichni mají pravdu. Křesťanství se mi zdá velice přijatelné co do hodnověrnosti, ale byla jsem vychována jako vlažný římský katolík. Teprve v dospělosti jsem se vlastně k Bohu přiklonila, a to na základě četby čehokoliv, co mi přišlo zpočátku do ruky. Teď již cíleně hledám.

Kniha Mormon se mi zdá směšná, ale opravdovost dnešních mormonů je příkladná a hlavně upřímná, jak jsem se na příkladu ve vlastní rodině přesvědčila. I vyznavače Strážné věže jsem poznala, obdivuji jejich snahu vykládat Bibli, ať se děje co se děje, třeba i  zjednodušeně. Ale na straně druhé, budeme-li trochu kritičtí, musíme si přiznat, že Bible je tu pro nás všechny, nejen pro její odborně školené vykladače. Alespoň takový byl původní Boží záměr. A Bůh je jistě jen jeden, tak proč tolik nevraživosti mezi denominacemi a dokonce i mezi sektami?

Podle Jana Pavla II. nastal nejlepší okamžik, aby se křesťané mohli sjednotit. Jistě Bůh nechce jiné, zvláště bojovně naladěné víry. Sjednoťme se k  vyznání Boha a ke ctění Jeho zákonů. Církev necírkev.

Jestli Bůh stvořil za den, týden či po epochách Vesmír a Zemi, není to snad jedno? Hlavně, že stvořil, možná zkonstruoval. Vím o tom, že největší vědci se s pokorou sklánějí před záhadou stvoření, často skrze svoje objevy, které nemohou dovést do konce. V  tom je příslib do budoucna.

A teď tedy víte, co jsem zač. Je-li to ve vašich silách, prosím o náznak literatury a kde ji sehnat, abych si svoje obzory rozšířila, třeba i jednostranně.

951129, Marie M.

 

* Milý bratře,

jsem věřící x-kého sboru. Jsem důchodce a moje dcera odebírá Zápas o duši již delší čas. Dříve jsem ho nečetl. Nebyl čas (výmluva) a potom nemám důvěru k té záplavě různě stejných výkladů. Ale zřejmě to byl záměr Satana, že jsem časopis nečetl. Ona si jej totiž dcera nechávala ve svém pokojíčku a ke mně se nedostal. Až od loňského roku jej čtu několikrát, protože to něco, tedy čtení, mně vyhovuje.

Ale proč vám píši. Odebírám Lidové noviny a přikládám vám článek, který mě vyvedl z míry (Člověk - bludný výběžek evoluce). Podobně mě vyvádí z míry pořad Meteor. A tak jsem si řekl, že máme fundovaného bratra, po všech stránkách obdařeného darem slova i znalostí Písma, že by snad bylo dobré poslat článek do novin. Je možné, že by to přijali i v rozhlase a dověděla by se to značná část lidí.

893, Vladimír P.

 

* Pavle, Kláro a další ve vaší redakci, ve svých modlitbách děkuji Bohu, že Vás poslal za zvěstovatele pravdy, že nekompromisně hájíte křesťanskou víru, která stojí na Božím slově. Sice Vás znám "pouze" z časopisu Zápas o  duši a knih, které vydáváte a někdy i z článků, které píšete do Českého týdeníku, ale z toho všeho jsem přesvědčen, že vaše služba má v    naší republice veliký význam. Naše církve musí projít reformací. Církev, která má zvěstovat spasení v Kristu, se musí plně postavit za Boží slovo, za Bibli. Přestože jsem věkem mladý, a stále ještě studuji, poznal jsem, že církev činí mnoho kompromisů se světem. Mnozí faráři a kazatelé nezvěstují pevný biblický základ. Začal jsem navazovat kontakty s faráři, kteří cele nevěří Božímu slovu. Asi před rokem jsem chtěl vyjít ve šlépějích Lutherových a tak jako on zahájil reformaci vydáním 95 tezí, tak i já jsem chtěl vydat několik tezí, které vyzývají k    návratu k Bibli. Zatím jsem to neučinil. Myslím, že by to mělo vyjít společně od všech "fundamentálně ortodoxních konzervativních evangelikálů", od všech křesťanů, kteří staví svojí víru na biblických základech.

373, Miloš M. (student evangelické akademie a teologického semináře)

 

* Vážení,

náhodou se mi dostal do rukou časopis Zápas o duši. Přestože nejsem věřící, časopis mě vskutku zaujal. Proto vás prosím o zasílání, abych co nejvíce pochopila křesťanství a uvěřila. Pochopitelně časopis zaplatím. Děkuji předem za pochopení a posílání časopisu.

1115, Jaroslava J.

 

* Vážení,

objednávám váš časopis Zápas o  duši. Chodí k nám několik výtisků do sboru, ale ne vždy se na nás dostane. Byl bych rád, kdybych jej mohl dostávat pravidelně, občas některé myšlenky používám v kázání.

958, Zdeněk F.

 

* Vážení,

minulou neděli jste odpovídal v plzeňském rozhlase na dopisy posluchačů. Pořad mě velice zaujal, ale málo si z  toho pamatuji, proto bych byla ráda, kdybyste mi poslali místo toho časopis Zápas o duši ke čtení. Tento pořad ráda poslouchám, dodává mi sílu překonávat životní těžkosti, které se nikomu občas nevyhnou, a pomáhá mi chápat podstatu Božího slova. Vždyť jako dlouho trvalo apoštolům, než pochopili a uvěřili Pánu Ježíši, přestože s ním chodili každý den, viděli jeho zázraky, které je mohly přesvědčit, a přesto Petr zapřel Pána Ježíše třikrát. Když Pána Ježíše bičovali, apoštolové se také báli a rozprchli se. A co potom teprve my, kdy nás svět neustále přesvědčuje, že Bůh není. Proto potřebujeme slyšet často Slovo naděje, aby se naše víra upevňovala v  každé životní situaci, abychom se mohli opírat o Boží Slovo.

839, Anežka K.

 

* Vážení,

srdečně vás zdravím a děkuji za další zásilku, která mi udělala velkou radost. Jsem vám moc vděčná, že na mne s  Terezkou pamatujete. Jsem velice ráda, že nás vedete ve své evidenci, i když naše finanční situace zůstává nadále složitá. Terezčin zdravotní stav se nezlepšil. Uvažuji o tom, že s ní zůstanu do věku sedmi let doma a budu se jí věnovat. Na "dobré rady" lékařů, abych ji dala do ústavu jsem už alergická. I když mateřská je malá, na nástup do práce se nedá při Terezčině zdravotním stavu ani pomýšlet.

Budete-li mít v budoucnu možnost poslat nějakou duševní vzpruhu ve formě letáčku, brožurky či knížky s  Božím slovem, vzpomeňte si prosím na mne. Velmi mi to pomáhá a posiluje.

760, Hana H.

 

* Drazí,

už delší čas se chystám Vám napsat, ale ne a ne se k tomu dostat. Definitivně jsem se rozhodl, když jsem od Vás mimo Zápas o duši dostal i  knížku Genesis a úpadek národů. Velmi mě tento dárek potěšil.

Vaše časopisy mi dávají nové informace, které rozhojňují mé vědomosti pro Pána Ježíše. Jsou sice někdy plné hutného pokrmu, který není snadné sníst, ale po kouscích to jde, a co nechápu, věřím, že mi Pán objasní.

Chci se Vás zeptat, jestli by nevadilo, kdyby se Váš časopis půjčoval v  knihovně? Určitě je třeba k Vaší práci mnoho síly, odvahy a moudrosti. Prosím Boha, ať Vám vše dá ke každému dobrému dílu. Moc Vás prosím, ani na okamžik necouvněte před těmi, kteří předstírají, že jsou bratři a nepodvolujte se jim, aby byla schována pravda evangelia. Děkuji za Vás Bohu.

474, Petr Š.

 

* Bratře a sestro v Pánu Ježíši,

neodolal jsem a rozhodl jsem se Vám napsat, jako "ohlas" na Zápas o  duši č. 38. Vaše články na mne velice zapůsobily. Jsme členem Romského křesťanského sboru v K., který vede pastor J.F. Náš mladý sbor používá hlavně Bibli, knihu všech knih, živé Boží slovo, skrze které k nám promlouvá náš Bůh Otec a vyučuje nás.

Chci říci, že vše, co píšete v tomto čísle, také pozoruji kolem sebe a plně souhlasím s Vašimi slovy, která zakládáte na Bibli, která je inspirována Duchem svatým.

Váš bratr Vilém J., 470

 

* Drahý bratře,

asi před rokem se mi dostala do rukou Vaše kniha Zápas o duši. Ta kniha nás tolik nadchla, že jsme zakoupili ještě pět výtisků. Ty jsme různě rozmístili (do knihovny, do sboru, příbuzným) a ještě jsme si nechali zálohu na půjčování.

Našli jsme tam velice krásné vysvětlení, proč věříte právě Bibli. Velice nás to povzbudilo. I my věříme srdcem a  máme s Pánem obecenství, ale poznali jsme, že je nanejvýš důležité mít v  tom pořádek i po rozumové stránce. A to Vaše kniha, především její první díl, krásně vysvětluje. Velice si vážím Vaší odvahy, kdy na závěr knihy ukazujete nebiblické učení v církvi. Je to ožehavé téma a je málo těch, kdo by se ho třeba jen dotkli. Měli jsme mnoho otazníků, díky Vám je už nemáme.

O to víc jsem byl překvapen, když mi domů došla kniha GENESIS a úpadek národů. Mám z toho velikou radost. Moc se mi líbí Vaše postřehy a odpovědi. Je dobře, že je tady někdo a něco, co nenechá církev v této zemi usnout a, stejně jako Ježíš, znepokojuje ostatní palčivými otázkami, na které lze nalézt odpověď jenom v Bibli.

950457, kazatel Jiří B.

* Milí,

děkuji za zásilku ZOD a přiloženou knihu GENESIS a úpadek národů. Se zájmem jsem si přečetla článek "Liberalismus versus fundamentalismus". Je jasné, že autorem je člověk, který se na vlastní kůži s tímto náboženstvím setkal. Prošla jsem tím také, proto je mi většina výroků liberálů známá. V době, kdy jsem s tím přišla do styku, jsem nevěděla, že se jedná o  bludné učení. Proto, když mě kazatelé-liberálové ubíjeli svými argumenty, stále jsem to nechápala a v dobré vůli jsem se jim snažila vyložit evangelium. Výsledek byl však vždy v můj neprospěch; prostě moje porážka a jejich vítězství. Hledala jsem vinu v sobě. Došlo k mnoha, až nechutným, rozhovorům. Myslela jsem si, že jsem na falešné cestě, a to znamená, že nejsem spasená. To zjištění bylo hrozné a následovala deprese. O to více jsem prosila Pána Ježíše Krista o pomoc a  záchranu. Znovu a znovu jsem se dostávala k základům evangelia a zjistila jsem, že nemohu nic změnit a  ničemu jinému věřit. Po jedné takové rušné schůzce mne kazatel vyzval, abych odešla ze sboru, pokud se nepřizpůsobím tradicím.

Je opravdu škoda, že v dnešní době, kdy je svoboda a církev ji má také, jí nemůže využít, protože nemá lidem co nabídnout. Studium evangelia je nezajímá a jiný typ společenství zase nezajímá lidi.

437, Vlasta P.

 

* Vážená redakce,

srdečný dík za tematicky závažné číslo 38. Úkoly pro křesťanství, který článek Liberalismus versus fundamentalismus bezděky vyvolává, se mně jeví jako nadlidské. Také jsem si hned ověřil,

že jsem nevědomky členem církve, která např. svoji biblickou dějepravu začíná až kap. 12 Genesis a která ve svých zásadách má o Bibli text, jehož opis přikládám. ... Kdybych bydlel někde ve větším místě, hledal bych pro sebe sbor biblické církve, tady je to však velmi těžké. Spoléhám proto na Pána a uklidňuje mne to, že i v takové církvi mohou být spasení věřící, za kterého se pokládám i já.

435, Leopold P.

 

* Vážení a milí přátelé,

mám před sebou váš časopis Zápas o    duši, bohužel pouze č. 38, protože pán, který mi jej půjčoval nebo daroval, v poslední době ve své snaze sdělovat poselství polevil a já nemám, kam se obrátit. Proto se obracím k "prameni" a prosím Vás moc, abyste mi laskavě tento časopis zasílali.

Musím vám sdělit, že váš časopis je přímo univerzitní studie teologie. Osvětluje mi mnoho věcí, které mně byly nejasné. Jsem sice už stará (64 let), ale bohužel se musím přiznat, ke své hanbě, že slovo Boží ke mně vždy v  životě nepromlouvalo - mojí vinou. Nyní, již po několik let, činím pokání a modlím se k Pánu, aby mi moji lhostejnost a hříchy odpustil. Neustále mě však trápí myšlenky, že nestihnu všechno napravit a že mi Pán neodpustí a že budu ztracena. Také mne trápí a  bolí, že ti, které mám ráda, to jest můj nehodný syn a jeho děti, jsou ztraceni pro věčný život, neboť nepřijímají Pána Ježíše. Od nejútlejšího věku jsem se snažila jim Boha přiblížit, ale jejich matka se jim posmívala a to zrníčko, které jim v srdíčku vzklíčilo, zahubila.

Mám ještě jednu starost, která mi také nedává klidu, a to jest, že toužím po křtu. Myslím tím po pravém křtu ponořením.

1125, Květoslava R.

 

* Vážení,

... Chci moc a moc poděkovat za pondělní vysílání na téma evangelizační strategie, která mne upokojila v tom, že jsem v normě. Tohoto označení používám od mého světského kolegy. Prostě ujistili jste mne v tom, že má víra není ani fanatická jak mi předkládá moje příbuzenstvo, a že nejsem ani fundamentalista, jak tvrdí můj přítel skoro kolega farář. Je to opravdu dost truchlivé hájit biblický názor na kazatelském kurzu proti všem "věřícím" kolegům i vyučujícím.

1130, Milan

 

* Vážení a milí,

... Jste jedni z mála, kdo se nebojí jednoznačně vyjadřovat k některým tématům, ve kterých mají mnozí snahu hledat určité kompromisy. Zrovna včera jsem si četl část výkladu "Kázání na hoře" od Johna Wesleye, kde píše o  tom, kro je to falešný prorok. Nekompromisně tam řadí i ty, kdo znají úzkou cestu a nevyučují o ní. Vždyť někdy se zdá, jakoby počet a hloubka kompromisů se světem stále narůstaly. Stále více a více si hledáme učitele, kteří by učili podle našich chutí, kteří se kvůli popularitě přiklánějí k bájím a nesmyslům. Skutečně asi narůstá počet těch, jejichž žaludek nesnese zdravé učení. Jejich reakce jsou potom takové, jaké jsou. Proto je Vaše práce velice cenná. 1458, Ing. Pavel K.

 

« Strach není nedostatek odvahy, nýbrž nedostatek lásky - té Boží lásky, která se nebojí nepřátel, protože je miluje.

« Je to vlastně trapné, že i pohané si o Vánocích připomínají Krista. Ale mnohem trapnější je, že si většina

křesťanů vzpomene na Krista jen o Vánocích.