Číslo 125

„Ukaž divy svého milosrdenství…“ (Ž 17,7)

„Divy milosrdenství“ ve své starobylosti, ve své zvláštnosti, věrnosti, nepohnutelnosti a nade vše zázračné v divech, jež dokáží. Odvolává se tu na pomoc oné zázračné milosti, jež nás zachránila skrze předrahou krev Božího jednorozeného Syna. Ona milost je skryta. Náš text praví: „Ukaž nám ji.“ Potěšení Boží lásky, která okoušíme, jsou neporovnatelně posilující podporou zemdlenému srdci. Jaká je toto prosba, můj věřící bratře! Dobře o ní uvažuj! „Ó Hospodine, ukaž svá zázračná milosrdenství; ukaž je mému rozumu a odstraň mnou nevědomost. Ukaž je mému srdci a naplň je novou vděčností; ukaž je mé víře a obnov tak mou důvěru. Ukaž je i mé zkušenosti a zbav mne veškerého strachu.“ Původní výraz, jehož je tu užito, je týž, který v Žalmu 4,4 je přeložen slovem „oddělit“. Vyznamenej mne svým milosrdenstvím, vyber a odděl je pro mne v době mého největšího soužení.

 

Charles H. Spurgeon, Davidova klenotnice


 

* * *  PDF  * * * MOBI * * * EPUB * * * online kniha * * *