Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

Na stránkách ministerstva kultury jsou zveřejněné odpovědi ministryně, paní Hanákové, k otázkám, které lidé kladou ohledně tzv. církevních restitucí. V odpovědi na otázku, která se týká finančního vyrovnání pro církve, které před rokem '89 neexistovaly, se můžeme dočíst velmi zajímavé a cenné informace.

Dopis si můžete přečíst na stránkách Ministerstva kultury (jedná se o Dotaz ohledně finančních náhrad církvím - pokud by na odkaze nebyl - což se může stát, jako se to stalo s jinými dříve zveřejněnými, ale dnes již nepohodlnými dokumenty, tak dopis najdete ještě zde).

1. Zaplatíme vám, abychom vám nemuseli platit

Dnes mají některé církve a náboženské společnosti zvláštní právo zaručené zákonem, které jim umožňuje čerpat finanční prostředky na platy zaměstnanců církve od státu. Toto právo mají pouze ty církve, které byly jako církve registrované před rokem 1990. Kromě tohoto práva mají celou řadu dalších práv (viz příslušný zákon), které ostatní církve a náboženské společnosti nemají a v naší společnosti pravděpodobně nikdy mít nebudou.

Paní ministryně napsala, že finanční náhrada [tedy ony miliardy, které budou církvím v příštích letech vyplaceny] tudíž zároveň představuje kompenzaci za to, že se církve a náboženské společnosti vzdávají zvláštního práva, které jim bylo státem přiznáno [tedy nebudou chtít, aby stát dále platil jejich kazatele].

Jinými slovy církve dostanou - z hlediska jedné generace skutečně doživotní státní rentu za to, že už nebudou dostávat peníze ze státního rozpočtu. Sedmnáct let budou i nadále placeny (po třech letech to bude každý rok o 5% méně) souběžně s tím plus dalších třináct let k tomu budou dostávat peníze za to, že nebudou chtít peníze. Tato logika vypadá naprosto neúprosně, že?

2. Zaplatíme Apoštolskou církev z peněz římských katolíků

Dotaz na paní ministryni se týkal Apoštolské církve, která před rokem 89 neexistovala a logicky by tedy neměla mít žádné restituční pohledávky vůči státu, a přesto dostane jako odškodnění více než jednu miliardu korun.

Paní Hanáková velice otevřeně odpovídá tazateli, že vzhledem k nulovým majetkovým pohledávkám této církve bude finanční náhrada, kterou církev dostane, pocházet z peněz, které by měla dostat římskokatolická církev za majetek, který jí nebude vrácen, a jichž se tato církev zřekla ve prospěch nekatolických církví (viz také Dominik Duka - bod dvanáct). Cituji: Prakticky to tedy vypadá tak, že církvím, které jak uvádíte, nikdo neokradl, je poskytována finanční náhrada z majetku Církve římskokatolické.

Zjednodušeně - ale pravdivě - řečeno budou tedy kazatelé Apoštolské církve placeni z peněz římských katolíků!

3. Co ostatní církve?

O většině ostatních, především malých nekatolických církvích platí totéž. Vzhledem k tomu, že majetkové nároky těchto církví jsou v poměru k vypláceným penězům dosti nepoměrné (viz tabulka), tak můžeme říci, že církve, které se připojí k majetkovému vyrovnání, budou mít své služebníky placené z peněz katolické církve. V tuto chvíli to platí o všech církvích, které se připojily k finančnímu a majetkovému vyrovnání. Po schválení zákona budou muset tyto církve podepsat smlouvu se státem, kterou se buď k vyrovnání připojí, nebo ne. Nepodepsání smlouvy se státem je poslední možností pro nekatolické církve, jak ještě z celé věci vyjít relativně čestně. Škoda už je napáchána a česká veřejnost to vnímá velmi jasně. Ale ještě je čas činit pokání a odvrátit se od hříchu.

V okamžiku, kdy církve podepíšou smlouvu se státem, stávají se na třicet let finančním vazalem Říma. Potom už budou jen těžko vysvětlovat, že nezpívají píseň falešného evangelia toho, jehož chleba jedí.

  • Tu proti němu vyšel vidoucí Jehú, syn Chananího, a řekl králi Jóšafatovi: "Budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kdo nenávidí Hospodina? Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozhněval. (2 Pa 19,2)