Může křesťan ztratit spasení?

Může skutečný křesťan ztratit své spasení? Může Boží dítě skončit v pekle?

To všechno závisí na Bohu, protože on je Spasitel. Spasení je jeho dílem od začátku do konce. Takže bychom se měli spíše ptát, zda Bůh může ztratit kohokoliv ze svých vyvolených, jehož zná od věčnosti a zamiloval si ho dříve, než stvořil svět.

Písmo učí, že Otcova vůle se naplní. „Které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy“ (Ř 8,30). Bůh předurčil slavný úděl svého lidu dávno před tím, než ho přivedl k existenci.

Kromě toho Boží syn přišel na zem, aby naplnil věčný Boží plán. Řekl: „A jeho vůle [toho, který Krista poslal – v. 38] jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den“ (J 6,39). Otec dal všechny věřící Kristu. Kristus přišel na svět, aby je vykoupil a dal jim oslavené a nesmrtelné tělo.

Také Duch svatý pracuje pro všechny věřící. Je jim řečeno, aby nezarmucovali svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesou pro den vykoupení (Ef 4,30). Někdy ho však svými hříchy zarmucují, ale přesto nejsou odvrženi. Duch je stále střeží a vede je ke dni vykoupení, k jejich konečnému a slavnému vzkříšení.

Co tedy máme říci o spasení? Může být Otcův záměr zmařen a znehodnocen? Může někoho předurčit ke spasení, a přesto ho nakonec zavrhnout? Může Boží Syn selhat ve svém poslání? Může Ježíš někoho ztratit, navzdory tomu, že Otec chce, aby nikoho neztratil? Může Duch svatý selhat v zapečetění věřících ke dni vykoupení?

Co však se svobodnou vůlí věřících? Může si křesťan vybrat, že nebude spasen? Ne! Jeho vůle byla vysvobozena z pout hříchu, a nyní je cele přitahován láskou k Otci. Proto žije spravedlivě a dokonce i tehdy, když padá, je znovu kázněn a obnovován. Otec zachraňuje své děti před jejich vlastní pýchou a bláznovstvím. Otec oslaví ty, kdo jsou předurčeni. Syn neztratí nikoho ze svého lidu a Duch všechny bezpečně dovede domů.

Křesťan nikdy neztratí své spasení. Trojjediný Bůh ho zachovává v bezpečí. Věřím Písmu. Důvěřuji Bohu. Upřímně doufám, že vy věříte také.

 

Gospel e-Letter (October 2016) © Dr Joseph Mizzi. Použito se svolením.

www.justforcatholics.org