Radio 7 - Partnerství

  • ...či nehorelo v nás naše srdce, keď nám cestou hovoril... (Lk 24:32)

Myšlienka rozhlasového vysielania v Banskej Bystrici vznikla, keď v r. 1993 v tomto meste na UMB založili Katedru evanjelikálnej teológie a misie. Odvtedy prebiehali rôzne stretnutia a rokovania v snahe túto myšlienku aj uskutočniť. No až takmer po 15 rokoch, keď sme prestávali vidieť odpoveď na naše modlitby a vzdávali sme sa nádeje, Boh začal konať. Boh takto koná často. To my sa musíme vzdať vlastných predstáv, až potom môže On začať konať podľa Jeho predstáv.

V roce 2008 otvoril Boh dvere pre slovenského partnera HCJB GLOBAL. Mohli sme vypracovať frekvenčný prieskum na výber vhodnej frekvencie. Dnes, pri spätnom pohľade žasneme, ako Boh viedol naše kroky. Išli sme na vec metódou: pod lampou býva tma. Pri hľadaní frekvencie sme našli škáročku v blízkosti silného maďarského vysielača. Lenže bolo treba nájsť spôsob, ako presvedčiť úrady, že použitie tejto frekvencie nebude rušené, ani rušivé. Prebehlo množstvo rôznych meraní. V tejto fáze nám veľmi aktívne pomohlo technické centrum HCJB GLOBAL v USA.

Vypracovali sme veľa simulácií pokrytia signálom i prípadného rušenia. Vyzbrojení týmito argumentmi sme požiadali úrady o pridelenie vysielacej frekvencie. A ... nič sa nedialo. Až keď sme sa už vzdali nádeje, po polroku čakania, 17. júna 2008 sme dostali odpoveď. Pridelili nám tú nami nájdenú frekvenciu - tesne v blízkosti maďarského vysielača. Hneď sme rozbehli technický projekt - výstavbu vysielača. V spolupráci s talianskou firmou sme celé tri mesiace hľadali anténový systém vhodný do tejto lokality. Náš návrh komplikovali obavy rušenia silného maďarského vysielača. Nechceli sme spôsobiť medzinárodný konflikt ...

Boh však otvoril dvere aj teraz. Vyhliadli sme si najvyššie položenú budovu v meste. Zatiaľ na nej neboli nainštalované žiadne antény, ani mobilných operátorov, ktoré vidíme na mnohých iných budovách. Vypracovali sme projekt a poslali ho na schválenie. Výsledku sme sa trochu obávali, pretože pôvodne nám bola pridelená iná kóta, vzdialená asi dva kilometre západným smerom. Zmenu sme však prekonzultovali a nakoniec nám ju schválili. Mohli sme rozbehnúť vlastnú stavbu stožiara. Snažili sme sa všetko spraviť ešte pred nástupom zimy, aby sme na jar nestrácali čas. Vianoce nám však znepríjemnil letecký úrad, pretože sa zistilo, že stožiar zasahuje do letového koridoru letiska Sliač. Museli sme teda urobiť nové geodetické merania, vypracovať ďalšie plány a podať ďalšie žiadosti. Nebolo nám všetko jedno. Jediné, čo nás držalo a posilňovalo, bola viera, že Boh kráča s nami, že aj takýmto spôsobom nás vychováva. Učí nás v každej chvíli dôverovať jemu, a nie našim plánom a schopnostiam. V polovici januára prišla priaznivá odpoveď. Mohli sme pokračovať inštalovaním antén.

Konečne, po viac ako ročnom úsilí hľadania technického a finančného zabezpečenia celého projektu, sa mohlo začať skúšobné vysielanie. Stalo sa tak v nádherný mrazivý deň - 31. januára 2009 o 16.00 hod. Teplomer ukazoval - 5°C. Ruky nám krehli pri dotyku s kovom stožiara, keď sme upevňovali antény a káble. Naše srdce však horelo. Cítili sme sa, ako keď Pán Ježiš išiel s učeníkmi do Emauz, rozprával sa s nimi a karhal ich neveru... Prial by som si, aby táto skúsenosť poslúžila na povzbudenie nielen nám, iniciátorom a realizátorom projektu, ale aj všetkým vám, keď sa ocitnete v podobnej situácii. Kráčate po ceste s Pánom Ježišom, počúvate ho, a pritom ste plní sklamania pri pohľade na okolnosti, a tak vlastne ani neviete, že On kráča s vami. Nepozerajte sa vtedy nikdy na seba ani na okolnosti!

Naša vďačnosť patrí Bohu. Za milosť a výsadu, že sme mohli kráčať s ním na ceste realizácie jeho plánu.

Ďakujeme českému zastúpeniu HCJB GLOBAL a br. Pavlovi a s. Klárke Steigerovým, a európskemu vedeniu HCJB GLOBAL a br. Erikovi Moorovi za financovanie tohto projektu. Boh ich použil ako svoje nástroje pri naplnení tejto myšlienky.

***

Moja osobná vďaka patrí manželke Ľubke za časové strádanie, trpezlivosť, modlitby a porozumenie pre tento projekt. Vďaka patrí br. Danovi Jankovičovi a Radkovi Hudecovi za ochotu a nezištnú pomoc pri stavbe antén, Ivanovi Barkovi za pomoc pri grafických návrhoch.

Ďakujeme aj p. Gollubičovi, predsedovi bytového spoločenstva PIENINKA, za jeho veľkú ústretovosť a neobvyklé porozumenie pre toto dielo.

Ďakujeme všetkým, ktorí tento projekt niesli na modlitbách, hlavne Ivetke Ševčíkovej, ktorá bola pre nás veľkým povzbudením. Sme vďační Bohu za mnohých ďalších nemenovaných a neznámych bratov a sester, za ich pomoc a podporu. Boh však o každom z nich vie.

***

Na záver by som chcel ešte spomenúť troch darcov z USA a poďakovať sa im za ich vytrvalé modlitby a finančné dary: Evanjelikálny zbor v kalifornskej Madere, vdova a vozíčkárka Gerdona W. a európska kancelária HCJB Global. Hlavne vďaka ich obetavosti sa tento projekt stal skutočnosťou.

- Milan Hudec -

 

Milí Steigerovci, Pavel a Klárka,

bolo mi potešením po dlhšom čase vás opäť stretnúť. Ešte raz vďaka za vašu prítomnosť na slávnostnej bohoslužbe pri príležitosti začatia vysielania Radia 7 v Banskej Bystrici ako aj za vaše angažovanie sa ohľadne financií na nákup vysielacej techniky. Bez vás by sme nemali čo v sobotu startovať. Nech vám to Pán Ježiš mnohonásobne odplatí. Poďakujte v našom mene všetkým trom sponzorom. Ak uznáte za vhodne, aby som sa poďakoval aj ja, som pripravený. Je to skutočne priekopnícky čin. Je to prvá protestantská (evanjelikálná) FM stanica v celom stredoeurópskom regióne.

Verím, že Pán požehná svoje Slovo vysielane prostredníctvom tohto média a že bude zároveň nástrojom, ktorý podporí miestne cirkevne zbory v ich evanjelizačnom úsilí.

Ak Pán dá, máme túžbu do roku 2015 naštartovať na Slovensku 7 rozhlasových staníc (každý rok jednu). V prílohe posielam mapu Slovenska so 7 hviezdičkami.

- Luboš Vyhnánek, TWR SK -