Umění aplikace textu v kázání

 

I po patnácti letech je pro mě aplikace stále jednou z nejsložitějších částí přípravy kázání. Proč?

Bojoval jsem s tím už na začátku, protože seminář mě dobře vybavil pro exegezi a výklad, ale ne pro aplikaci Bible. Proto jsme svědky tohoto stereotypu: čerstvě vystudovaný pastor, jehož kázání zní spíše jako biblický komentář než jako slovo od Boha. A když mluvíme o komentářích, zdá se, že při aplikaci textu nám moc nepomáhají. Mají tendenci nám posloužit spíše s výkladovými problémy.

Možná nám bude aplikace vždy tak trochu unikat, protože je v ní něco živého a dynamického. Aplikace je o tom, jak k nám Boží nadčasové poselství promlouvá dnes, a to dnes se neustále mění. Nebo ta potíž možná vězí ve skutečnosti, že exegeze je vědečtější částí přípravy kázání a aplikace je více o umění. A coby umění bude vždy trochu neuchopitelná.

Ať už z toho či onoho důvodu, s dobrou aplikací se pereme a výsledkem je, že lidé velmi často namítají, že jim není jasné, jak se kázání vztahuje k praktickému životu. Není divu, že pastoři mají tendenci upouštět od výkladového kázání a místo toho se předně věnovat otázkám, které lidé považují za aktuální.

Ucho pro aplikaci

Za ta léta jsem došel k názoru, že k dobré aplikaci se člověk dopracuje stejně jako k dobrému výkladu. Oboje vychází z dobrých otázek k textu. Výkladu i aplikace dosáhneme cíleným výslechem textu, kdy ho bombardujeme otázkami. Při výkladu se ptáme: „Co znamená tento text? Jaký je jeho ústřední bod?“ A při aplikaci se ptáme: „Jak se vztahuje původní poselství tohoto textu k dnešku?“

Níže jsem uvedl otázky k textu, které si pokládám, když pracuji na aplikaci. Sestavil jsem tento seznam z toho, co jsem v průběhu let nashromáždil z knih, článků, od hlasatelů víry a ostatních kazatelů. Rád bych vás povzbudil, abyste načerpali z mého paběrkování a vytvořili si vlastní vzorec aktivního naslouchání textu při práci na aplikaci. Zde je sedm otázek, které vám pomohou vyluštit, co váš text říká k současnosti.

1. Co je podstatou textu?

Solidní exegeze umete cestu efektivní aplikaci. Čím přesněji a jasněji dokážete definovat hlavní podstatu textu, tím připravenější budete předat jeho význam svým posluchačům. Takže coby první krok k aplikaci si vypište hlavní myšlenku textu v jedné větě. Takto to dělám týden co týden a je to pro mě jeden z nejdůležitějších kroků při přípravě kázání (viz Haddon  Robinson v Biblical Preaching, 66-99: „Myšlenka výkladu“ a poté její přeměna na „myšlenku kázání“). Pokud si nejste zcela jistí ústředním tématem textu, jak můžete očekávat, že se vám podaří z textu vytáhnout oprávněnou, srdce zkoumající aplikaci do lidských životů? Je těžké trefit terč křivým šípem.

2. Jak byl text aplikován v oné době?

Postupujte stejně jako při výkladu a ptejte se, jak byl váš text aplikován v kontextu své doby. Byl to původně příkaz, který měl být poslechnut, chvála určená ke zpěvu nebo slib, kterému mělo být důvěřováno? Odhaluje text pravdy, kterým bychom měli věřit, nebo napomenutí, na která bychom měli dbát? Jsou osoby v textu příkladem spravedlivého jednání, které bychom měli napodobovat, nebo hříchu, kterému bychom se měli vyhnout?

Samozřejmě, Boží slovo určené jim není vždy Božím slovem pro nás přesně v tom stejném smyslu. Původní aplikace musí projít filtry biblické teologie, správným pochopením smluv a zvážením kulturních zvláštností. Pokud však dokážete určit druh původní aplikace, pak by měla být vaše aplikace pro přítomnost přinejmenším stejného rodu.

Pokud vaše aplikace vyrůstá organicky z půdy vašeho textu, pak bude shromáždění usvědčeno. Poznají, že je to Boží slovo, co bodá do jejich srdcí, a ne jen bystrost jejich kazatele.

3. Jak může tento text oslovit různé kategorie posluchačů?

Pokuste se aplikovat text tak, jak to dělali puritáni (například viz William Perkins, Art of Prophesying). Přemýšlejte o duchovní taxonomii lidí, kteří naslouchají kázání, a také o tom, jak může slovo promluvit ke každé skupině. Co říká váš text nevěřícím? Věřícím? Promlouvá ke konkrétní skupině lidí, jako jsou otcové, děti, ženy, bohatí, náboženští vůdci, vládci, sklíčení, vznětliví nebo bázliví?

Můžete jít ještě dál a porovnat to, co říká Bible každé skupině, s tím, co říká této skupině naše kultura. Jak se závěry z textu ohledně manželství, peněz nebo štěstí liší od současné všeobecně přijímané moudrosti? Kdykoliv postavím biblický přístup proti světskému přístupu, začne to lidem docházet.

4. Jak tento text formuje sbor?

Změňte svůj úhel pohledu a hleďte na text širokoúhlými čočkami, abyste uviděli, jak se vztahuje k vašemu shromáždění jako celku, a ne jen k jednotlivcům. Jsme zaměřeni příliš individuálně a sebestředně (alespoň zde v USA) a trpíme tím. Výsledkem je, že instinktivně přemýšlíme o tom, co to znamená pro nás osobně. Ptáme se: „Co pro mě znamená tento text?“, ale neptáme se, co znamená pro nás. A přitom je tak velká část Bible adresována Božímu shromážděnému lidu, ať už Izraeli či místním sborům.

Zdá se, že lidé v mém sboru ožívají, když text aplikuji na sborový život.  Našim individualistickým uším to zní nově a revolučně. Takže se nebojte říct lidem: „Takto by měl náš sbor podle textu vypadat.“ Americké sbory tak často trpí strašlivě anemickou pragmatickou eklesiologií. Udivte tedy své členy tím, kolik toho Boží slovo říká o místním sboru, a týden co týden uvádějte aplikaci do života sboru.

5. Jaké může skeptik vznést námitky?

Co by se skeptikovi ve vašem textu nelíbilo? Chytil by se výroku exkluzivní pravdy, barvitého popisu Božího hněvu nebo tvrdého morálního požadavku? Rozvažte, zda se nebudete minutu svého kázání zabývat pochybnostmi zakořeněnými ve vaší kultuře. Nenavrhuji, abychom proměnili kázání v lekce apologetiky, ale apologetické komentáře mohou představovat určitý druh aplikace, protože se zabývají otázkami, které lidé pokládají.

Při analýze textu na ožehavá témata mi pomohl seznam Tima Kellera „Defeater beliefs “.

6. Jak mohu z tohoto textu kázat evangelium?

Evangelium kažte vždy v každém kázání. Evangelium je centrálním poselstvím Bible, takže každé věrné výkladové kázání by mělo zahrnovat aplikaci evangelia na lidi. Snažme se být jako Pavel, který mohl shrnout svá kázání slovy: „…my kážeme Krista ukřižovaného…“ (1K 1,23)

Kde je evangelium ve vašem textu? Kde spatřujete Boží svatost a slávu? Jak se jeví hřích ve srovnání se svatým Bohem? Bryan Chapell říká, že se zaměřuje „na padlé postavení“ (Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository Sermon, s. 40-44). Použijte záznam o hříchu ve vašem textu jako zrcadlo, abyste lidem ukázali, že jsou ve skutečnosti povstalci, kteří potřebují amnestii evangelia. Veďte je z právě probíraného textu k Ježíši a Jeho kříži. Buďte jako Charles Spurgeon, který prohlásil: „Vezmu svůj text a spojím ho vzdušnou čarou s křížem.“

7. Jak mi tento text pomůže poznat a uctívat Boha?

Na konec ukažte v každém kázání lidem na Boha a Jeho slávu. Když se pustíte během kázání do Božího charakteru, spustíte tím v srdcích věřících reflex uctívání a úžasu. Když Ježíš zazáří ze stránek Písma, jsou srdce v lavicích, která si cení Jeho samotného, prodchnuta bázní.

Jádro aplikace

Jsem si jistý, že pro přípravu aplikace by se našly i jiné nápomocné otázky. Rád bych pozval čtenáře, aby se podělili o svůj proces přípravy. Pojďme zaplnit místo pro komentáře těmi nejlepšími praktikami.

Ať už však používáte k naslouchání textu a jeho aplikaci cokoliv, pamatujte, že musíte mířit na srdce. Zasáhněte srdce a zasáhnete celého člověka.

A neodbývejte své vlastní srdce. Pokud přetékáte láskou ke svému lidu, aplikace se stane přirozenou a instinktivní. Výše uvedené otázky jsou nástrojem, který funguje nejlépe v rukou pastýře, který má o své ovce velikou péči. Láska je nejlepším pohonem snahy o aplikaci. Milujte tedy svůj lid hluboce, aplikujte text bez bázně a přesně, každý týden hlásejte evangelium, veřejně žhněte údivem před Boží slávou a to, jestli Bible platí i dnes, bude poslední věc, na kterou se vaši lidé budou ptát.

The Gospel Coalition