Věčná blaženost (29)

Podobni jemu budeme, nebo viděti jej budeme tak, jak jest (1 J 3,2; Ř 8,29). Dílo Ducha svatého zazáří v plné kráse. Čistota, svatost, sláva, světlo, neporušitelnost jsou všechno známky do stavu blažených a požehnaných, kteří budou vítáni ve věčném domově. „Pojďtež, požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa“ (Mt 25,34). Tam, kde Kristus na pravici Boží sedí, zaujmeme místo my (2 K 5,8; Fp 3,20). „Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal“ (J 17,24). Spatřovat Boha a obrážet v sobě v dokonalé čistotě jeho jméno, jeho slávu, jeho povahu, bude tvořit vrchol našeho štěstí (1; K 13,12; Mt 5,8; Ž 17,15; Zj 22,3). Už nikdy ani stín nepřelétne přes jeho přítomnost. Nebude noci v žádném ohledu, nebude rozloučení. „Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa Bůh jejich. A setřeť Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly“ (Zj 21,3-4).

Bude to věčný, nezkalený poměr rodinný. Harmonie. Budeme se znát a budeme se povzbuzovat při shledání všech těch stránek našeho štěstí v Bohu.

A naše bydliště? Božím zasáhnutím ze soudu vyjde nový svět, na nějž už nikdy nebude míti vlivu hřích a smrt (Mt 19,38; 1 K 15,25n; Zj 21,4.27; 22,15). Není to jen vrácený ráj, ale cíl a konec, k němuž měl se ráj vyvinouti. Tento pak nový svět bude v poměru k starému, jako jsou andělé k člověku (Mt 22,30). Lidé stali se jako andělé, a tak i jejich příbytek musí být nebeský. Země stane se nebem.

Tu bude doma spravedlnost (2 Pt 3,13), úplná harmonie s Bohem, harmonie všech poměrů a všech duchů v rozmanitosti bohatého života (1 K 15,38-44). Všecko porušení štěstí a radosti je vyloučeno. Nebude žádného spojení mezi nebem a peklem a věřící nebudou ve své radosti trpěti ujmu odpočívajíce v Bohu. Myšlénky Boží budou myšlénkami jejich. Bol světa bude navždy patřit minulosti (Ř 8,18).

Skončí i úloha prostředníka a Bůh bude všecko ve všem (1 K 15,24.27n), velebný a vyvýšený, jemuž klaněti se bude vše ve věčné radosti a slávě.

Tam bude trojjediný Bůh středem všeho štěstí, jakož ovšem i tady byl, těch, kteří i v slze a v bolu putujíce chodili u víře. Tam bude cíl dosažen. Tam nechť všech nás je blahoslavené dostaveníčko. Amen.

 

 

Hallelujah.

Sedícímu na trůnu a Beránkovi:

požehnání, čest a sláva i síla

na věky věků.