Devatero výhod výkladového kázání

 

Výkladové kázání je přístup, který se zakládá na jistých teologických náhledech, jako je role kazatele podle Písma, podstata Písma a působení Ducha. Proto je těžké velkou část prospěšnosti výkladového kázání změřit. Přesto stojí toto devatero praktických teologických výhod za povšimnutí.

1. Výklad směřuje pozornost k biblickému učení. Člověk musí kázat na každou doktrinální otázku, pokud káže celý úradek Boží. To zabrání kazateli, aby se zabýval jen svými oblíbenými předměty, a posluchačům to přinese teologickou stabilitu.

2. Dobře provedený výklad je užitečný pro obě skupiny obecenstva: pro věřící i nevěřící. Pokud člověk káže Písmo z pohledu dějin spásy, které vrcholí v Ježíši, pak se evangelium stane přirozeně součástí každého kázání. Nevěřící bude konfrontován se svou potřebou pokání a svou nadějí, která je v Kristu. Na druhé straně bude výklad způsobovat růst věřících ve sboru a připomínat jim, že nepracují, aby se jim dostalo milosti, ale z milosti a skrze milost. Jsem tedy velikým fanouškem, a doufám, že i vykonavatelem, výkladu naplněného evangeliem.

3. Výklad propůjčuje poselství autoritu. Kazatelé, kteří se snaží jen udělat dojem svou břitkostí nebo naplňují svá kázání nekonečnými příběhy, ztrácejí autoritu. Autorita kázání není v názorech, příbězích nebo pozorováních kazatele. Autorita pochází z Božího slova.

4. Výklad klade důraz na Písmo. Kazatelé mohou tvrdit, že věří v dostatečnost Božího slova, ale pokud své lidi v textu doslova nevykoupou, pak svou víru v praxi popírají. Jak moc věříte Bibli, to svým lidem prozradíte způsobem, jakým ji používáte. Tak zdůrazňujete Písmo více než jen opakovanými frázemi.

5. Výklad je zaměřený na Boha, ne na člověka. Začne-li kazatel Božím slovem namísto populární myšlenky nebo rozpoznané potřeby, odhalí lidem podstatu a pravdu trojjediného Boha, který je jejich největší potřebou.

6. Výklad poskytuje bohatství materiálu ke kázání. Procházením celého Písma se vyhnete redukcionismu, což znamená, že nebudete vybírat jen otázky, které se jeví jako důležité (peníze, sex a moc). Bible vám poskytne více předmětů ke kázání, než jste kdy snili. Holistický přístup vytvoří holistické křesťany.

7. Výklad dává růst osobě, která Slovo hlásá. To je ta nejradostnější část oddanosti výkladu. Díky studování textu týden co týden porostete jako učedník a svou duši budete neustále naplňovat duchovní potravou.

8. Výklad zajišťuje nejvyšší úroveň biblických znalostí členů shromáždění. Pravidelným výkladem Božího slova vyškolíte skupinu lidí, která bude znát Písmo. Dále jim nejen připomenete, kdo jsou v Kristu a jak oslavovat Boha, ale také je naučíte myslet křesťansky. Jiné typy kázání mohou poskytnout náplast na potřebu člověka, ale nepřemění jejich světonázor, dokud nepochopí myšlení Ducha svatého ve Slově. Výklad je základní prostředek k proměně lidí obnovou jejich myslí (Ř 12,2).

9. Výklad vyučuje lidi, jak studovat Bibli samostatně. Staré rčení je pravdivé: „Dej člověku rybu a nakrmíš ho na jeden den. Nauč ho lovit a zajistíš mu potravu na celý život.“ Systematickým procházením textů a knih naučíte lidi, jak se zabývat textem. Pochopí důležitost kontextu, slov a biblických žánrů. Poté, co jsem výkladově kázal na různých místech, jsem zjistil, že lidé jsou schopní předpovídat můj další bod a vidět, jak jsem se k němu dostal. Výkladové kázání vytváří výkladové kazatele a výkladové studenty.

Prospěšnost výkladu je tedy obrovská. Zdá se, že žádný jiný přístup ke kázání nepřináší takové výhody.

LifeWay - Pastors