Šest způsobů jak těžit ze čtení rodokmenů

Většina křesťanů, když už ne navenek, tak alespoň uvnitř, zasténá, když při svém čtení Bible narazí na rodokmen. Je to škoda. Rodokmeny jsou nádherné a já je rád studuji (nejen čtu) i kážu. Jsou to stlačené dějiny Božího věrného a láskyplného jednání s jeho dětmi a Boží války proti satanu. Rodokmeny v Písmu jsou tak důležité, že by se dalo právem říct, že bez nich nemůžeme plně pochopit slávu celé linie příběhu Bible. Zde je šest tipů pro čtení rodokmenů, které, myslím, pečlivému čtenáři prospějí:

1. Čtěte je

Nepomíjejte je bez povšimnutí. Může trvat několik dní, než se pečlivě propracujete jistým rodokmenem v Písmu, ale s dobrými odkazy, konkordancí nebo Biblí online se vám určité věci spojí a dojdete k novým, netušeným poznatkům. Například rodokmen v Exodu 6,14–25 nám odhalí, že Kórach, který vedl vzpouru proti Mojžíšovi v Numeri 16, byl vlastně Mojžíšovým bratrancem. A co rodinná sounáležitost?

Podobně důležitá spojitost se nachází ve vztahu mezi Achítofelem (Davidův zrádce, který se pověsil stejně jako Jidáš, když ho jeho komplot dostihl, viz 2S 16,23–17,23) a Bat-šebou a Urijášem. Když čtete seznam Davidových hrdinů v 2. Samuelově 23,8–29, najdete na konci kapitoly krátký rodokmen. Dozvíme se tam, že Achítofel byl otcem Elíama (2S 23,39). Předtím ve 2. Samuelově 11,3 čteme: „Není to Bat-šeba, dcera Elíamova, manželka Chetejce Urijáše?“ Bat-šeba byla dcerou Elíama, jednoho z Davidových hrdinů. Urijáš byl jedním z Davidových hrdinů. Achítofel byl dědou Bat-šeby. Jak jednoduše do sebe teď kousky zapadají, a my dokážeme vysvětlit pomstu, o kterou usiloval Achítofel tím, že se spikl s Abšalómem proti Davidovi za to, jak David zavraždil jeho zetě a zničil manželství jeho vnučky.

2. Čtěte pozorně každé slovo

Některé detaily můžeme při čtení přehlédnout, ale v Písmu nejsou žádná zbytečná slova. Ex 6,15: „Šimeónovci: Jemúel, Jamín, Ohad, Jakín, Sóchar a Šaul, syn Kenaanky.“ Vložení Šaulovy linie je v kontextu jedinečné a teologicky důležité. Ukazuje to na Šimeónovu nevěru smluvní normě (která byla později kodifikována v Mojžíšově zákoně – Ex 34,15–16 a Dt 7,3)? Nebo je to s bezejmennou Kenaankou stejné jako s postavami Támary a Rachaby v Kristově rodokmenu v Matoušovi? Vždyť pojmenovali své dítě Šaul, což je „vyprošený“ nebo „odpověď na modlitbu“.

3. Věnujte pozornost každému chybějícímu slovu

Většina (ne všechny) rodokmenů obsahuje některé detaily ohledně věku a času. Kainův (satanova linie) a Noemův (Kristova linie) rodokmen se od sebe velmi liší. Přečtěte si je oba  v Genesis 4 a 5 a všimněte si rozdílů. Pak si položte otázku, proč byly tyto rozdíly zaznamenány.

4. Zamyslete se, jak nám připomínají život a smrt

Ukazují nám na kulturní pověření „buďte plodní a množte se“ (Gn 1,28) uprostřed hříchem zničeného světa. Život udílí Bůh, dokonce tak, jak ho přikázal. Smrt je také takovou realitou – slova „a zemřel“, která se objevují v Noemově rodokmenu (Gn 5), nám připomínají, že tento věk není naší konečnou destinací.

5. Zauvažujte nad tím, jak nám představují dvě símě

V zahradě Bůh postavil proti sobě símě ženy – Krista, a símě hada – satana. Když čtete rodokmeny, je to zcela zjevné. Exodus 6 nám to připomíná, když vidíme Kóracha, Nádaba a Abíhúa, které Bůh všechny zahubil, ve stejné linii s Mojžíšem, Áronem a Pinchasem (těmi dobrými v Numeri 25 a na dalších místech). Rodokmeny docházejí svého vrcholu v Matoušovi a Lukášovi, kde nacházíme pravé símě – Ježíše Krista. Studium jeho linie nám odhalí pozoruhodné uplatňování Boží věrnosti.

6. Zauvažujte nad tím, jak nám představují věrného Boha, který plní sliby a dodržuje smlouvu

Předkládají nám linii hříšníků spasených milostí – až k velikým rodokmenům Krista  v Matoušovi 1 a Lukášovi 3. Jak v rodokmenech spatřujeme zkažené, hříšné, podlé, smilnící muže i ženy, připomíná nám to, že nás nezachraňuje smluvní postavení, ale víra v Krista. Tímto způsobem se učíme vážit si Boží věrnosti vůči nám a našim dětem po nás.

Navíc pozorujeme tuto věrnost, když Bůh odsuzuje hříšnost ve smluvní linii. Kórach, jenž byl pohlcen zemětřesením soudu, zplodil tři syny, z nichž vzešli synové Kórachovi. Tito muži (tj. synové Kórachovi) byli zodpovědní nejen za péči o svatostánek, ale také za sepsání mnoha nádherných a inspirovaných žalmů. Rodokmeny mohou sloužit jako cenné zdroje ujištění pochybujícímu křesťanovi – pomáhají budovat naši víru ve štědrého a cele dostačujícího Krista.

Z rodokmenů dostaneme tolik, kolik času jsme ochotni do nich vložit. Pokud jsme připraveni trávit nad nimi čas, odvést práci a nechat se vést Duchem, uvidíme stručné dějiny Boží laskavosti k člověku. Proto musíme číst rodokmeny Písma a studovat je. Stejně jako každá další část Písma jsou dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu (2Tm 3,16).

Alliance of confesing Evangelicals 

Překlad Julie Petrecká