Pokračující dílo Kristovo

„Kristovo dokonané dílo“ je jednou z nejvzácnějších doktrín protestantů. Když Kristus zemřel na kříži, vykonal vše potřebné, aby nás zachránil pro věčnost. Ke Kristově dokonalé oběti nemůže být nic přidáno ani z ní nemůže být nic odebráno. Jeho smrt splatila plnou cenu za naši věčnou spásu – pokud v něho věříme.

  • Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu, skonal. (J 19,30) Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží. (Žd 10,12)

Přestože je Kristovo dokonané dílo principiální pravdou evangelia, je také pravda, že Bible hovoří o „nedokončeném Kristově díle“, tedy o tom, co Pán Ježíš v současnosti pro svůj lid koná. Bible učí, že Kristovo záchranné dílo spasení bylo na kříži dokonáno, ale ještě není u konce. To znamená, že pokračuje a bude pokračovat, dokud nebude spasen každý Boží člověk k životu bez hříchu. Podle Písma existují přinejmenším čtyři pojetí pokračujícího Kristova díla:

 

1. Záchrana ztracených

Kristus ještě neukončil působení na hříšníky, které k sobě aktivně přitahuje. Ježíš prohlásil:

  • A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. (J 12,32)

Aby mohlo být jeho dílo na Kalvárii dokončeno a mohlo změnit životy jednotlivců v současnosti, musí působit na lidské duše. Kristus dnes svým svatým Duchem k sobě přitahuje hříšníky, usvědčuje je z hříchu a stavu ztracenosti a dává jim spásnou víru.

Malý Westminsterský katechismus říká: „Účinné povolání je dílo Ducha Božího, kterým on nás přesvědčuje o našem hříchu a o naší bídnosti, osvětluje naši mysl k poznání Krista, naši obnovuje vůli, a tak nás přesvědčuje a uschopňuje, abychom se chopili Pána Ježíše Krista, jenž je zdarma nabízen v evangeliu.“

Definice křesťana jako někoho, kdo byl Kristem přitáhnut ke Kristu, je stejně pravdivá jako definice křesťana jako člověka, který je ospravedlněn vírou, vykoupen krví a spasen milostí. Petrova vyčerpávající definice křesťana zní:

  • [Křesťané] „byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví.“ (1Pt 1,2)

 

2. Ježíš se přimlouvá

Druhou součástí pokračujícího Kristova díla je přímluva. Ježíš se za svůj lid modlí, což náleží k jeho službě jakožto našeho velekněze.

  • „Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Ř 8,34)
  • „Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.“ (Žd 7,25)

J. I. Packer nám poskytuje vynikající definici Kristova neustávajícího přimlouvání se za ty, kteří mu patří: „Kristovy přímluvy jsou tou nebeskou činností…, jíž zajišťuje, aby nebyl zklamán nikdo z těch, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, aby chválili jeho jméno, důvěřovali mu, že se jim dostane odpuštění, přístupu, milosrdenství a pomoci v době nouze a nejvyšší slávy. ... Je to jisté a neomylně účinné“ (Boží slova, J. I. Packer, s. 118).

Zemřel; ale znovu žije, u trůnu stojí a jak byl zabit, nám ukazuje, vztahuje k nám své propíchnuté dlaně. Náš kněz zůstává a případ obhajuje nás, kteří jsme přestoupili jeho zákony.

 

3. Svaté zachovává

Kristus ještě nedokončil dílo zachování spasených hříšníků. On nám vydobyl bezpečí a průběžně nás v bezpečí udržuje. Pokud byly překážky našeho přijetí víry v Krista veliké, lidsky řečeno, překážky našeho vytrvání ve víře nebudou o nic menší.

Čelíme neustálému boji proti světu, tělu a ďáblu, a to vše nás ohrožuje ve snaze udělat z nás ztroskotance a oddělit nás od Spasitele. Bible však učí věčnou jistotu, ujištění, že Kristus zachovává ty, kteří mu patří.

Ježíš je silnější než satan nebo hřích. Ježíš sám nás ujišťuje:

  • „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ (J 10,28)

Bible učí o věčné jistotě spasených, těch, kdo jsou sjednoceni s Kristem. Kristus, který nám vydobyl na kříži věčný život, je přece Král králů. Neexistuje vyšší moc, než je on. Pavel je přesvědčen, že nás nic v celém stvoření nemůže odloučit od Kristovy lásky:

  • „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 8,38–39)

Malý Westminsterský katechismus vysvětluje, že jeho královský úřad je součástí vykupitelského díla, uvádí: „Kristus vykonává úřad krále tím, že si nás podmaňuje, panuje nad námi a obhajuje nás a také omezuje všechny své i naše nepřátele a vítězí nad nimi.“

Kristus je nekonečně hoden naší víry a důvěry. Nenechá nás odejít. Některá z posledních zaznamenaných slov apoštola Pavla bylo sebevědomé ujištění:

  • „Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.“ (2Tm 4,18)

Tato slova si mohou přivlastnit všechny Boží děti.

 

4. Příprava příbytku

Kristus odešel k Otci, aby připravil slavné příbytky v nebi pro všechny, kdo mu patří. Pamatujte na ta známá slova, která Spasitel pronesl v horní místnosti:

  • „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo [doslova: ‚místo pobytu‘].“ (J 14,2)

Přemýšlejte o tom! Připravuje pro vás místo, místo ve slávě, v Božím domě, pro všechny, za které zemřel, aby je uvedl do nebeského království. Jaké to místo musí být? Slavný, věčný domov křesťana bude určitě tak úžasný, že to nelze vyjádřit slovy.

Pokud jste tedy křesťané a vaše víra je založena na Kristově dokonaném díle vykoupení na Kalvárii, můžete se rovněž radovat a těšit z jeho pokračující práce, která se týká přímo vás.

Kristus má nějaké nedokončené záležitosti! Dnes pro vás pracuje! Láskyplně vás k sobě přivinul. Prosí za vás a udržuje vás pod ochranou své oběti na Kalvárii. Chrání vás před každým zlem a v úžasné milosti pro vás připravuje nádherný domov v nebi – dům v samotném Otcově domě.

Odešel jsi před námi, Pane, abys nám připravil místo, abychom mohli být tam, kde jsi ty, a mohli vidět Boží tvář. Myslete na domov v nebesích, na břehu řeky světla, tam, kde jsou všichni svatí, nesmrtelní a spravedliví, oděni šatem nebeským.

 

Přeložila: Klára Steiger z Evangelical Times, se svolením.

www.evangelical-times.org