Svědectví o svědcích

Amerika vytvořila několik kultů, jež svým členům přinesly smrt. Koncem sedmdesátých let v Jonestownu více než 900 lidí vypilo otrávený nápoj a spáchalo sebevraždu na rozkaz Jima Jonese. Později se nepodařilo zabránit smrti více než 80 lidí v texaském Wacu, kteří byli stoupenci Davida Koreshe. Poměrně nedávno se udála tragédie Heaven's Gate, kde byl nalezen velký počet mrtvých těl v jednom ze sídel kalifornského San Diega.

Mladiství 'mučedníci'

Avšak organizace, o níž tento článek pojednává - svědkové Jehovovi - poslala na předčasnou smrt více lidí, než tyto skupiny dohromady. Na titulní stránce časopisu Awake z 22. května 1994 se objevila fotografie 26 mladistvých. Nápis proklamuje: 'Mladí, pro něž byl Bůh na prvním místě'. Jsou to mladí lidé, kteří zjevně zemřeli v poslušnosti k organizaci Watchtower;

dodrželi její pokyny a odmítli transfuzi krve. A doprovodný text deklaruje: 'Tisíce mladých lidí v minulosti zemřely, aby oslavily Boha. A oslavují Jej i nyní, jenže nynější drama se odehrává v nemocnicích a v soudních síních. Předmětem sporu jsou transfuze krve.'

Důsledkem toho je, že v současnosti umírají tisíce lidí; pravdu nelze popřít. Statistika uvádí, že tisíce svědků Jehovových zemřely po odmítnutí transfuze krve, jež by jim mohla zachránit život.

Zde je jeden názorný příklad: V Dallas Morning News z 27. července 1993 se objevila zpráva o smrti svědka Jehovova, pětadvacetiletého Carltona Johnsona. Na dálnici v Texasu měnil prasklou pneumatiku a byl sražen jiným autem. Vedoucí lékař pohotovostního oddělení nemocnice v Dallasu Dr. Robert Simonson konstatoval, že transfuzí krve mohl být mladíkův život zachráněn. Jenže u Carltona se našel průkaz znemožňující transfuzi, jímž byli doktoři informováni, že mu nemají poskytovat transfuzi ani v případě, kdyby byl nalezen v bezvědomí, krvácel a byl blízko smrti. Lékaři sice zraněnému poskytli bezkrevné náhražky, avšak bylo zapotřebí krevní plazmy s jejími srážlivými vlastnostmi k zastavení krvácení. Dr. Simonson prohlásil, že za 11 let své praxe na pohotovostním oddělení sám zažil 20 případů, kdy svědkové Jehovovi odmítli krev. Tento jediný lékař, v jediné nemocnici, viděl umírat více než deset svědků Jehovových, kteří se zřekli možnosti transfuze. Kolik jich zemřelo a umírá jinde ve světě? Skutečný počet zná jen Watchtower Society. Noviny o jejich smrti referují jen v případech, pokud se stanou problémem právním, například když rodiče odmítají krev pro své dítě a úřady se snaží, aby transfuzi nařídil soud. Ve většině případů je odmítnutí soukromým rozhodnutím pacienta, a jen málokdy se dostane na veřejnost.

Organizace Watchtower občas některé ze skutečností sama nechtěně prozrazuje. Časopis Awake z 22. září 1992 sděluje, že soudní pře na toto téma jsou na 'denním pořádku'. Pokud se takové případy stávají předmětem soudních sporů denně, můžeme počet svědků, kteří umřeli, aniž by o tom byla zpravena veřejnost, jen odhadovat. Pokud 14 milionů lidí zásadně odmítá krev během chirurgického zákroku, je patrné, že počet zemřelých jde do stovek či tisíců.

Proč svědkové přesto krev odmítají? Překlad nového světa Svatých písem svědků Jehovových v závěrečné části uvádí osnovy pro promluvy o různých tématech. Tyto jsou svědky Jehovovými konzultovány, když chtějí posoudit, co je o určitém námětu psáno v bibli (anebo jak jim v tomto bibli vykládá jejich organizace).

Autorita nad biblí

Když je pojednáváno o krvi, poskytují několik biblických veršů se stručným komentářem pro ponaučení. Pod zvýrazněným titulkem 'Transfuze znesvěcují posvátnost krve' je s odvoláním na 1. knihu Mojžíšovu 9:4,6 zdůrazněno, jak byl Noe zpraven o tom, že krev je tak posvátná jako sám život. S odkazem na 3. knihu Mojžíšovu 17:14 a 7:26-27 je navíc uvedeno, že 'Smlouva zákona nepřipouští požívání krve'. A s poukazem na Skutky 15:28-29 a 21:15 je vyvozováno, že 'Zákaz byl připomenut křesťanům'. Toto jsou pasáže, jimiž jsou svědkové Jehovovi vedeni k odmítání transfuzí.

Leč takové citáty nejsou tou pravou příčinou, proč svědkové Jehovovi transfuze odmítají. Ve skutečnosti takto jednají z popudu organizace Watchtower. Kdyby se organizace Watchtower prezentovala novým vydáním své bible, připouštějícím transfuze, svědkové by se jim nebránili. Oni se neřídí biblí, nýbrž oficiálním výkladem interpretovaným jejich organizací, jež pro ně představuje významnější autoritu než Písmo svaté.

Výslech před právním výborem

Jestliže svědek Jehovův přijme transfuzi krve, čekají ho sankce. Jejich součástí je formální výslech v organizaci před právním výborem, z něhož je pořízen filmový záznam. Provinilec musí počítat s vyloučením či "označením" (jako nehodný společník). Ostatní svědkové Jehovovi se musí takovému člověku vyhýbat, nezdravit ho na ulici a nesmí jej zvát k sobě domů. Pokud toto přestoupí, pak jim samým hrozí výslech nebo i vyloučení.

Vzpomínám si na jeden takovýto obzvláště varovný případ, jenž se udál před několika lety v Massachusetts, kde žiji. Život jednoho ze svědků již nešlo zachránit, ležel na smrtelné posteli. Avšak jeho rodina bydlela v Kalifornii. Vzdálenost vylučovala, aby jej navštívili dříve, než zemře. Doktor mu sdělil, že transfuze krve by jej patrně udržela při životě dostatečně dlouho, aby se mohl se svojí rodinou ještě setkat. A tak onen člověk s transfuzí souhlasil a tento zákrok jej zachoval při vědomí dostatečně dlouho, aby se s ním mohla jeho rodina rozloučit. Jenže ho též udržela při životě dostatečně dlouho na to, aby jej v nemocnici navštívil právní výbor jako soudní komise svědků Jehovových. Uvelebila se kolem postele a začala ho soudit. Na smrtelné posteli byl vyloučen z organizace. A když už dalším svědkům nezbývalo mnoho času na to, aby mu projevili svůj soucit, sbor vydal prohlášení, že kdokoli by mu šel na pohřeb, musí počítat s tím, že bude vyslýchán právním výborem.

Je-li svědek Jehovův vyloučen, může přijít i o rodinné zázemí. V mnoha případech vyloučený svědek shledává, že jej opustila žena i děti. Svědek zaměstnaný u jiného svědka může být propuštěn z práce. Svědek, který má od jiného svědka pronajatý byt, může být soudně vystěhován. Toto není žádné zveličování. Vzpomínám si na svědka Jehovova, který mi zavolal poté, co mne viděl, jak jsem poblíž shromáždění Watchtower demonstroval heslem: 'Čtěte bibli, a ne Watchtower.' Do telefonu se mi svěřil, že to, co jsem vyjádřil, poznal jako pravdu, ale že se jí nemůže řídit z několika důvodů. Oženil se se svědkyní. Byl zaměstnán u svědka. A jeho příbytek byl pronajatý od svědka. Věděl, že by tohle všechno ztratil, kdyby se za pravdu postavil. Byl příliš bojácný, aby to dokázal.

Vyloučení je pevně zavedenou, oficiální politikou organizace Watchtower. Nedávno jeden funkcionář Watchtower vypovídal před Evropskou komisí pro lidská práva v tom smyslu, že tohle jejich politikou není. Organizace se na Evropskou komisi obrátila proto, že jí v Bulharsku nebyl oficiálně přiznán náboženský status. V odpovědi na tento apel bulharská vláda uvedla, že takovéto žádosti nemohla vyhovět, protože (mimo jiné) svědkové odmítají transfuze krve a ani neumožňují, aby je dostávaly jejich děti, a tudíž ohrožují zdraví veřejnosti.

Odcituji, jak organizace Watchtower před komisí vypovídala ve věci transfuzí krve. (K dispozici komukoli, kdo se chce obrátit na tajemníka komise pro lidská práva ve Štrasburku.)

'Co se týče odmítnutí transfuze krve, společenství coby žadatel uznává, že ačkoli toto je součástí náboženské nauky svědků Jehovových, její přijetí závisí na osobním rozhodnutí jednotlivce, kterého se týká. Svědek Jehovův, který se rozhodne pro přijetí transfuze krve, nebývá postižen žádnými náboženskými sankcemi.' Toto je zřejmá a naprostá lež. Svědkové se o sankcích opakovaně zmiňovali ve své autoritativní literatuře a postihují jimi každého, kdo přijal transfuzi krve. Jak může náboženská organizace takto lhát? Vysvětlení je prosté. Oni to za lež nepovažují. Domnívají se, že se jedná o 'strategii teokratického boje' a ta je součástí jejich oficiální politiky.

Svědkové svoji organizaci posuzují jako prodloužení Božího království zde na Zemi. Oni věří, že v roce 1914 byl Ježíš dosazen na trůn jako "Král Božího nebeského Království" a tehdy také začala jeho přítomnost v královské moci, a že jeho pozemským zjevením je organizace svědků Jehovových.

Své teokratické školy připodobňují k výchovné paži královské vlády. Právním výborům přičítají úlohu nezaujatého prostředníka = to je ten "věrný a rozvážný otrok" oné teokratické vlády, kterou považují za funkční. Vládní systémy Anglie, Francie, USA, Bulharska či jakékoli jiné země považují za nepřátelské. A když nějaká vláda proti nim podnikne jakákoli opatření, považují toto za projev nepřátelství, jako ve válce.

Nerespektují vlastní výpověď

Ke svému oficiálnímu pojetí teokratického boje se bez obalu vyjadřují. V jedné z publikací Watchtower dávají za příklad ženu, která pro jejich duchovní úřad slovy i skutky zastírala pravdu. Podle nich však nebyla lhářkou, nýbrž využívala strategie teokratické války.

Několik dalších článků v publikacích Watchtower zachází do značných podrobností při vysvětlování, že klamání nepřátelské vlády fakticky není lhaním, nýbrž strategií teokratického boje.

Nedošlo k žádným změnám ohledně přetrvávajícího vylučování těch, kteří se proviní, což je běžně přiznáváno i při telefonických rozhovorech se svědky o výpovědi před komisí pro lidská práva, dle které svědkové Jehovovi, kteří přijmou krev, nebývají postiženi žádnými sankcemi. Výpověď, kterou přednesli přímo před touto komisí pro lidská práva, tedy nepovažují za směrodatnou.

Tato skutečnost by měla být svědkům připomínána. Svědek mívá vážné problémy s pochopením čehokoli, co odporuje učení Watchtower. Společnost (Organizace SJ) má jejich myšlení tak pevně pod kontrolou, že pokud zjistí, že nějaká skutečnost učení Watchtower vyvrací, tak ji nesmějí uznat. Avšak pokud byste je upozornili na obdobná fakta, na něž jsem poukázal já, a oni by si je mohli sami ověřit (v tomto případě z informačních zdrojů Evropské komise pro lidská práva), budou rozrušeni a rozčílí se.

Odmítnutí transfuze krve je prvním z pěti dogmat zasahujících ve značné míře do jejich životů; tato dogmata vyčleníme, abychom dokázali jejich nesprávnost.

Druhým je 'nové světlo'. Je jím něco, čemu svědek dříve nevěřil. 'Nové světlo' pro vás může představovat neznámý pojem. Kdykoli se v časopise Watchtower či v jiné publikaci Watchtower objeví čerstvě schválené krédo, svědek se na ně odvolává jako na 'novou pravdu'. Nová pravda někdy popírá pravdu starou, a tehdy již stará pravda více pravdou není. Stává se lží. (Občas organizace Watchtower sáhla zpět do minulosti a oživila některou z oněch lží, vydávajíce ji za novou pravdu.)

Nová pravda, o níž se zmiňuji v souvislosti s dogmatem číslo 2, vyšla najevo v časopise Awake ze dne 22. června 1982. Před tímto datem svědkové v tohle nevěřili. Bylo totiž oznámeno, že svědkové Jehovovi sice nesmí přijímat krev jako celek, avšak určité její části ano. Mohou užívat složky, jež jsou obsaženy v lécích na hemofilii, Faktor VIII, imunoglobiny a albumin. Mohou též přijímat svoji vlastní krev, jestliže opustila tělo, cirkulovala v přístroji pro činnost srdce a plic a byla přímo navrácena zpět do vlastního těla. Avšak onen článek je poučuje, že musí odmítat leukocyty, erytrocyty, plazmu a krevní destičky. A nesmí přijmout ani svoji vlastní krev v tom případě, že by opustila jejich tělo a třeba i jen po několik vteřin zůstávala v krevním vaku.

O pravdě rozhoduje většina

K takovémuto usnesení dospěl řídící orgán svědků Jehovových v Brooklynu, ve státě New York. Je nám známo, že bylo schváleno při hlasování dvoutřetinovou většinou. Početnější část řídícího orgánu může rozhodovat o tom, zda je určitá doktrína pravdou, či nikoli.

Třetím podivuhodným dogmatem uznávaným svědky Jehovovými je, že není života po smrti. Poučují, že duše je člověkem samým, a že s člověkem současně umírá i ona. Duch je pouhou životní energií, jako elektřina. Co se svědků týče, v duši není obsažena žádná osobitost ani podstata. Když zemřete, nezbude po vás vůbec nic.

Oni věří v takové vzkříšení, jež je přetvořením. Bůh vytváří ještě jednu vaši kopii, duplikát. Ale fakticky to není vaše duše vložená do vzkříšeného těla; je to kopie. Pokud vám to připomíná klonování, tak jistá analogie tu je. Tudíž, oni skutečně ve vzkříšení nevěří.

Žádné vzkříšení

Takovýto plán samozřejmě nevychází z bible, ale svědkové se budou přít a z bible 'předkládat důkazy'. Kdybyste mi dovolili, abych si zahrál na svědka Jehovova (kterým jsem po 13 let byl), pak bych se odvolával na Knihu Kazatel 9:5, a četl (z Překladu nového světa svědků) - 'Nebo živí vědí, že umřít mají, mrtví pak nevědí nic.' Pak bych nalistoval Ezechiele 18:4 - 'Aj, všecky duše mé jsou [takto promlouvá Bůh], jakož duše otcova, tak i duše synovy mé jsou. Duše, kteráž hřeší, ta umře.' Jako svědek bych měl pocit, že jsem ke svému tvrzení předložil důkaz.

Takovéto kritické tvrzení ale v jiném článku vyvrátím.

Nyní uvedu čtvrté dogma svědků, jež budí pozornost. Oni věří, že pouze 144 000 z nich přijde do nebe. Ostatní se těší na život na Zemi. A věří, že jsou velkým zástupem, o němž (jak uvádějí) je prorokováno v bibli, že bude přebývat na Zemi navěky, a do nebe nepůjde. Když si prohlížíte knihy svědků Jehovových, díváte se na barevná znázornění překrásné Země; ráje, ve kterém si děti hrají se lvy, tygry a hady. Právě tam mají svědkové Jehovovi své místo. Do nebe se jich dostane jen 144 000.

Soudce Rutherford, druhý prezident Watchtower, zavedl toto dogma v roce 1935. Jako kdyby toho roku otevřenou bránu do nebe s prásknutím zabouchl. Ti, kteří se stali svědky před rokem 1935 věří, že se do nebe dostanou, ale ti, kteří se jimi stali později, věří, že autobus je obsazen a příležitost promarněna. Aby toto mohli prokázat, odvolávají se například na Žalm 37:29. Zde čteme: 'Ale spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou.' Poznamenávají, že se verš o odchodu do nebe nezmiňuje. Pouze 144 000 z nich je Kristovou nevěstou. Jenom 144 000 se jich narodilo znovu. Tyto výsady pro každého na Zemi skončily v roce 1935.

Svědkové přijímají svátost jednou do roka. Služebníci předstoupí a podnos s chlebem putuje mezi řadami; avšak nikdo jej nepozře. Totéž se odehrává s kalichem. Oni se nad ním pomodlí, aby poté dál putoval mezi řadami; nikdo se z něj ovšem nenapije.

Pokud je ve shromáždění přítomen natolik starý svědek, že mohl být pokřtěn před rokem 1935, ten přijímá, ale ostatní nikoli. Ve většině shromáždění se však taková osoba nenachází, neboť z oněch 144 000, kteří se dostanou do nebe, jich na Zemi zbývá méně než 9 000. Vloni již žilo 8 756 (SV 1.1.1999) Ve světě existuje asi 80 000 až 90 000 sborů svědků Jehovových. To znamená, že na každý z deseti sborů přijímá symboly Památné smlouvy nejvýše jeden příslušník z oněch 144 000. Tudíž, v devíti z deseti sborů je svátost přijímána bez přijímání. Touto praxí se ještě budeme zaobírat v dalším článku, v němž dokážeme její nesprávnost.

'Ježíš byl anděl'

Svědkové Jehovovi mimo jiné věří, že Ježíš byl andělem. Oni tvrdí, že byl stvořenou bytostí. Ve své bibli pozměnili text ze sv. Jana 1:1 tak, že by Ježíš nebyl Bohem, nýbrž nějakým bohem. Duch svatý rovněž není Bohem, ani ztělesněním. Duch svatý je silou, takže by se svědkové mohli, ve stylu filmů o hvězdných válkách, vyprovázet slovy: 'Síla tě provázej.'

Všechna tato dogmata i veškerá další kréda svědků jsou odvislá od jednoho: že Watchtower Society je jedinou pravou organizací boží; jestliže toto vyvrátíte, když tedy můžete prokázat, že takové tvrzení je nesprávné, pak můžete vyvrátit všechna ostatní dogmata. Když nebudete řešit doktrinářskou představu, dle které je Watchtower zástupcem Boha, tak je nepřesvědčíte, aby upustili od svých jakýchkoli jiných názorů.

Můžete citovat z Písma svatého, jenže tímto způsobem v nich zájem nevzbudíte. Pro ně je vždy podstatné, jaké stanovisko zastává Watchtower.

Pakliže jste byli při setkáních se svědky Jehovovými neúspěšní, nebuďte z toho nešťastní. Oni nestudují bibli tak jako vy - s touhou pochopit, co pro vás zjevil Bůh. Po většinu času věnovaného studiu bible jsou motivováni přemlouváním a obracením lidí na svoji víru. Každý čtvrtek se večer koná dvouhodinové shromáždění, během něhož někteří hrají roli svědků u zápraží a jiní roli těch, kteří svědky nejsou.

Možná, že jste diskusi se svědky Jehovovými podstoupili jako začátečníci, jenže oni něco podobného prodělali mnohokrát. Oni taková střetnutí nacvičovali. Jsou instruováni, co říci, aby vás uvedli v omyl, a uskutečňují to i v praxi.

Přibližně 5 hodin týdně svědkové tráví na schůzkách, při nichž většinu času promarní při nácviku, jak dokázat nesprávnost jiných nauk, a jak se odvolávat na bibli, aby podepřeli svá tvrzení. V důsledku toho mohou vzbuzovat dojem, jako by svoji bibli znali. Ale ve skutečnosti tomu tak nebývá.

Ve sboru svědků Jehovových jsem působil jako starší osm let. Část této doby jsem odsloužil coby takzvaný předsedající dozorce sboru, tedy analogicky jakoby církevní pastor. Měl bych přiznat, že poté, co jsem opustil svědky a četl vůbec poprvé Římanům 8, jsem měl pocit, jako kdybych se hroutil k zemi. Do té doby mi nebylo známo, že toto je psáno v bibli.

Svědkové Jehovovi své bibli nerozumí. Byli zasvěceni do základů bible se zaměřením na vybrané klíčové verše, jež jim slouží jako podklad pro jejich podivné teorie. Takovéto verše bývají jedinými biblickými pasážemi, s nimiž se obeznámili. Tudíž, nebuďte z toho nešťastní, když se při diskusi se svědky dostanete do problémů.

Zasvěcení do základů Bible

Původně jsme pojednávali o doktríně, jíž srdce většiny svědků až překypuje: dle ní musí být transfuze krve odmítány. Nesmírně by se rozčílili, kdybyste si dovolili v tomto bodě s nimi nesouhlasit. Jak jsme vypozorovali, oni se odvolávají na židovský zákon ze 3. knihy Mojžíšovy o potravě (3. kniha Mojžíšova 17:14 a 7:26-27) s výstrahou, že se nepřipouští požívání krve. Avšak nalistujte 3. knihu Mojžíšovu 3:17, verš, jenž při svém zasvěcení do základů bible opomíjejí. Cituji opět z Překladu nového světa svědků Jehovových, skýtaje takto věrohodný náhled i pro svědky samé.

Ve 3. knize Mojžíšově 3:17 stojí psáno: 'Právem věčným po rodech vašich, ve všech příbytcích vašich žádného tuku a žádné krve nebudete jísti.' Jestliže na tento verš upozorníte svědky, zjistíte, že s tímto dosud vůbec nebyli obeznámeni. Praví se v něm, že se nemá požívat krev, a ani tuk. Tudíž se svědka můžete dotázat, zda důsledně odmítá tuk právě tak, jako odmítá krev. Nebude vědět, jak odpovědět, neboť svědkové si neuvědomují, že vystříhat se tuku je dle bible stejně nezbytné, jako vystříhat se krve. Oni vyčlenili část ze židovského zákona o potravě, překroutili ji tak, aby sloužila jejich záměrům, a přeskočili další verše.

Až se vzpamatují z vašeho 'nového' verše, svědkové prohlásí, že jejich víra není založena toliko na jakémsi židovském zákoně o potravě, že nepožívat krev je v souladu s křesťanským učením, a poukáží na Skutky 15:29.

Tam nám je ukládáno 'vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. Buďte zdrávi.' Pakliže vyčleníte tento jediný verš, může se zdát, že krev odmítat musíte. Avšak z celkového kontextu vyplývá, že se jednalo o dobu, kdy do sborů židů, kteří se obrátili na víru, byli přijímáni pohané.

Představte si například, co by se stalo, kdyby při společné večeři někteří věřící jedli jen to, co je košer, a jiní věřící by jedli cokoli. Prvotní křesťané museli počítat s případným konfliktem mezi židokřesťany a pohanokřesťany. Ve Skutcích 15 je mimo jiné zaznamenáno opatření, jež v té době apoštolové učinili, aby odradili pohany obrácené na víru od přečinů proti židovským členům sboru.

Bylo to zřejmě opatření jen dočasné, neboť je v něm též zmínka o vyvarování se masitého jídla obětovaného modlám, a přesto apoštol později napsal, že se nemají starat, odkud jídlo pochází. Kdyby vám někdo řekl 'Toto maso je poskvrněno modlářským chrámem', tak je nemusíte jíst, abyste se vyvarovali pohoršení žida obráceného na víru, který vás provází. Ovšem tohle nebyl všeobecný či trvalý zákaz.

Jak tomu ve většině inerpretací Watchtower bývá, i pro tuto je příznačnou snaha stanovit kontext verše. Obvykle vytrhávají verš ze souvislosti a následně mu přisuzují nesprávný význam.

Ta nejlepší odpověď na otázku transfuze krve je svědkovi dána Kristovým přístupem k problému svěcení soboty, jak se můžeme dočíst ve sv. Matouši 12. Podobnost mezi odmítáním transfuzí svědky Jehovovými a reakcí farizejů na skutky konané v sobotu je dosti nápadná.

Milosrdenství, a ne oběť

Ve sv. Matouši 12:1 je psáno, že Ježíš šel v sobotu obilím. Jeho učedníci začali trhat klasy a jíst. Farizejové namítali, že učedníci dělali, co se v sobotu dělat nesmí. Ježíš poukázal na to, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina. Jak vešel do Božího chrámu a jedl posvátné chleby, které směli jíst jen kněží. Ježíš také zdůraznil, že kněží nejednali dle zákona při přípravě obětí, a přece jsou bez viny. Pak pravil: "Kdybyste věděli, co znamená 'Milosrdenství chci, a ne oběť ', neodsuzovali byste nevinné. Neboť Syn člověka je pánem nad sobotou."

Spasitel prohlásil, že Bůh chce milosrdenství, a ne oběť. Brzy poté vstoupil do jejich synagogy a uviděl tam člověka s ochrnutou rukou. Farizejové se jej dotázali, zda je dovoleno v sobotu uzdravovat. Odpověděl jim: 'Je někdo mezi vámi, kdyby měl jedinou ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, aby ji hned neuchopil a nevytáhl? A oč větší cenu má člověk než ovce. Proto je dovoleno v sobotu konat dobré skutky.'

Kristus přikazuje milosrdenství

Z toho by měl svědek vyvodit důsledky. Jestliže vaše dítě potřebuje transfuzi krve, pak bez ohledu na to, jak si vysvětlujete zákony o potravě, máte následovat Krista, který nám přikázal, abychom ani v sobotu neponechávali ovci v jámě jejímu osudu. Řekli byste: 'Nenechávej vykrvácet k smrti své dítě kvůli zákonu o potravě.'

Ovšem také se můžete zmínit o otázce krevních složek. Svědkové určité komponenty krve užívat smí, avšak ne všechny. Kdybyste svědky požádali, aby otevřeli svou bibli a ukázali vám, kde je v ní psáno, že mohou užívat Faktor VIII a albumin, tak vám vyhovět samozřejmě nemohou, neboť jakýsi doplňkový zákon vymyšlený vedením Watchtower v Brooklynu v ní zaznamenán není. Proto je dobré na tuto otázku poukázat.

Jakmile připustí, že žádná posvátná kniha takovéto usnesení neprosazuje, vyzvěte je, aby se obeznámili se sv. Matoušem 15:8-9. Tento verš je pro mne velice důležitý, protože byl bezprostřední příčinou toho, že jsem organizaci Watchtower opustil. Pán rozmlouval se svými odpůrci, zákoníky a farizeji. Uváděl citaci z Izaiáše, promlouvaje: 'Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.'

Jako staršímu svědků Jehovových mi tato slova opravdu pronikla až do srdce a začal jsem si uvědomovat, že jsem vyučoval spíše přikázáním lidským, než přikázáním Boha. Tento verš by měl být svědkovi připomenut, když padne zmínka o ustanoveních týkajících se komponentů krve, neboť tato jsou zjevně přikázáními lidskými. Ježíš přece pravil, že ti, kteří učí naukám, jež jsou lidskými ustanoveními, jej uctívají nadarmo.

- David A. Reed -

bývalý starší svědků Jehovových. Autor nejžádanějších knih o Watchtower probírá osvědčené metody přístupu ke svědkům Jehovovým.

Přeložil - Kess - z časopisu SWORD & TROWEL 3 / 1998