Jak a podle jakého pravidla má být církev napravována

Jak a podle čeho se má napravovat zbloudilá církev, kde a u koho hledat radu? Pán Bůh volá k zákonu a ke svědectví. Proč? Protože Hospodin je náš soudce, Hospodin ustanovil naše řády, Hospodin je náš král; hledejte a čtěte v Hospodinových knihách, co přikázala ústa Páně. Takto jednal Jóšijáš, když se doptával Božího zákona a vyrozuměl z něj, jak daleko se vzdálil způsob tehdejší bohoslužby od původních Božích nařízení, a podle Božího slova ji napravil.

Také Ezdráš a Nehemjáš po svém návratu z Babylóna vzali knihu zákona a dali ji veřejně číst přede vším lidem. Potom postupovali podle toho, co bylo v knize zapsáno, a obnovili správnou bohoslužbu. A když bylo třeba vystavět zničený chrám, začali stavět na základech toho původního; to je obrazem a poučením pro nás, že kdykoliv dojde v církvi k porušení a je nutné ji napravit, má se církev napravovat podle svých původních základů.

Sem patří také Boží příkaz:

  • Ptejte se na dávné stezky: Kde je ta dobrá cesta? Jděte po ní a najděte místo odpočinutí pro své duše. (Jr 6,16 ČSP)

Také Kristus se odvolával na Písmo, když vyčistil jeruzalémský chrám, a podobně když mluvil o stavu manželském, odkazoval na ustanovení prvního manželství.

Stejně tak apoštolové, když budovali církev a řešili otázky obřízky, zachovávání soboty nebo jakýchkoliv jiných obřadů, brali si za základ vždy Písmo, ačkoliv mluvili z Ducha Božího a měli víru i autoritu.

Když císař Konstantin svolal do Nikáje biskupy na koncil, položil do jejich středu Bibli a přikazoval jim a prosil je, aby za soudce a rozhodčího měli ve svých rozepřích právě ji.

Proto se musí současná Antikristem svedená církev obnovovat nikoliv podle nápadů a plánů lidí, ale pouze podle Bible a vzoru první církve. Ex scriptura, scriptis patrum et conciliorum decretis (z Písma, z církevních otců a z ustanovení koncilů) musí být tyto pravdy dobře vyhledané, moudře uspořádané a vroucně zamilované. Kéž sám Bůh pro slávu svého věčně požehnaného jména vzbudí a připraví ducha těch, kteří budou na tomto základu se vším užitkem napravovat církev. Amen. 

Z knihy Haggeus Redivivus. Jazykově upraveno.