Vaše otázky II. - č. 96

Milý bratře Pavle,

zdravím Vás a přeji Vám v novém roce 2008 vše nejlepší, hodně Boží moudrosti a Božího požehnání. Samozřejmě i všem ostatním, kdo se s Vámi na ZODu podílejí. ZOD už léta odebírám a rád jej čtu a zvlášť poslední číslo se vydařilo. Zaujala mě poznámka na str. 15, č. 94: „Lepší špatné biblické společenství, než žádné." Na první pohled si to protiřečí, ale podvědomě člověk cítí, že na tom něco bude. Proto Vás prosím, abyste mně konkrétně tuto myšlenku vysvětli, jak jste to myslel. Buďte s Bohem. S pozdravem a s díky za odpověď.

- Petr S., Čerčany -

Odpověď:

Ve špatném společenství mohu mít dobrý vliv, může to být moje misijní pole. Ve špatném společenství nejsou všichni špatní. Nejhorší je být duchovně vlažný a být ponechán sám sobě na pospas, bez napravování a zpětné vazby na spoluvěřící. Samotka je nejhorší trest, někteří lidé se v ní zblázní. O těch, kteří mezi prvními ochotně přijali slovo evangelia, čteme:

  • I zůstávali v učení apoštolském, a v společnosti, a v lámání chleba, a na modlitbách. (Sk 2:42)

To jsou čtyři důležité pilíře, které charakterizují znovuzrozené muže a ženy, jedním z nich je zůstávat spolu. Vždyť jedině tak mohou pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka lásky:

  • ...a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. (Efezským 3:17-19)

Zůstávat v učení apoštolském má větší záruku, když se Písmo studuje společně:

  • Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů. (Sk 17:11-12)

Varující jsou následující texty:

  • Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. (Iz 5:21)
  • Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost.  (2K 10:12)