Vaše otázky I. - č. 96

Pokoj tobě Pavle,

jak se daří v našem Pánu? Nevíš něco o organizaci v ČR, která se jmenuje „The Seed of Truth"? Rozdávají literaturu a časopis „Hvězda Naděje". Tvrdí, že jsou křesťané, ale zdá se mi, že něco není v pořádku. Milan Horák, kněz z Obce křesťanů, napsal jeden článek a pokud se nemýlím, jde o sektu. Chtěl bych varovat naše lidi ve sboru. V časopise jsem našel, že za obsah odpovídá Ignatius s redakční radou.

Další dotaz na totéž téma:

Jedná se o nějakou americkou prý křesťanskou církev (viz citace níže). Podle toho, co jsem četl je to nějaká směs - sympatizují s např. mormony, Ellen White považují za ženu s velkým Božím požehnáním, ... vypadá to jako lidské náboženství - produkt „křesťanského" humanismu - boj za lepší lidi, sociální programy a pod.

Některé věci jsou dost líbivé a na první pohled vypadají dobře, ale skrývá se za tím lež. Vypadá to, že v současnosti mají sídlo v Kladně (dříve bylo v Jirkově a potom v Kolíně). Proto je třeba před podobnými svody varovat.

ZOD: „Obec křesťanů" se vymyká Písmu. Posuďte sami:

Několik internetových informací a citací vedení:

V posledních letech má práce úzce souvisí s mezinárodní politikou = s tzv. krizovým řízením v některých problematických regionech světa ... Profesí však jsem a zůstávám kněz jedné menší křesťanské církve pocházející (řízené) z U.S.A.. Pokud byste hledali podobu naší církve s něčím známějším, pak nejblíže nám jsou anglikáni nebo někteří katolíci východního obřadu. V současnosti v církvi zastávám úřad biskupa pro některá misijní území a zároveň řídím řadu humanitárních projektů na těchto misijních územích; jsem také generální autoritou na těchto územích, pokud jde o vydávání našich knih a časopisů, což znamená, že definitivně rozhoduji o obsahu i grafické úpravě mnoha knih a několika měsíčníků.

Na otázku, zda Obec křesťanů věří Písmu, udávají:

Obec křesťanů nezastává žádné vyznání. Jednotlivci Obce křesťanů věří a zastávají vyznání svobodně podle přesvědčení, které se zrodilo z vlastní zkušenosti. Jinými slovy, v Obci křesťanů není ustanoveno žádné dogma - víra a chápání je osobní odpovědností každého jednotlivce. Bible - obzvláště Nový zákon hraje v Obci křesťanů centrální roli svátostí v každodenním životě a je vyjadřováno ve studijních skupinkách evangelia, během bohoslužebných kázání, lekcí, publikace a skrze osobní studium. Mnozí kněží mají aktivní znalost Novozákonní řečtiny a v několika případech i starozákonní hebrejštiny.

Služby a aktivity Obce křesťanů jsou otevřeny všem, kdo projeví zájem. Obec nemá žádná dogmata. Kněz k nim promlouvá tak, aby byla zachována osobní svoboda a odpovědnost, povzbuzuje každého, aby hledal a nalezl svoji pravdu. Přijďte a přesvědčete se? Můžete přijít jako pozorovatelé nebo účastníci.

Informace o Obci křesťanů z IG-Eurovisio se sídlem ve Vídni:

http://www.anthroposof.org/anthroposofie/100let _vzniku_soc_impulsu.html

Recenze přednášky Gerharda Schustera. S věcnou návazností na téma sociální trojčlennosti referoval v Obci křesťanů Gerhard Schuster z IG-Eurovision ve Vídni (Iniciativní společnost Eurovize). IG začala pracovat, co do myšlenkové posloupnosti, koncem 60 let. Jejím cílem od začátku bylo reagovat na palčivé otázky v dění Evropy a světa využíváním nových myšlenkových impulsů. V tomto smyslu se snaží podchytit všechny progresivní iniciativy občanské společnosti. Ve spojení s řadou intelektuálů se podařilo založit v Německu v Achbergu centrum směřující k vypracování občanského konventu (rady) EU 21. V r. 1968 navázali kontakt i s českými intelektuály, kteří patřili k nositelům Pražského jara, např. s Jiřím Pelikánem, Otou Šikem, Radovanem Seluckým apod. Tématem 80. let pak byly otázky přímé demokracie, potom sjednocení Evropy a nyní je hlavním úkolem angažovanost při tvorbě ústavy, která by vznikla z iniciativ občanské společnosti, nikoli pouze z byrokratického centra. Oživujícím myšlenkovým zdrojem tohoto úsilí je od začátku anthroposofický impuls sociální trojčlennosti formulovaný ve svých základech právě před sto lety Rudolfem Steinerem. Nešlo pouze o formulaci něčeho vyspekulovaného, ale o objev objektivní sociální zákonitosti týkající se struktury lidského společenství. Platí proto stejně jako zákony přírodní. Trojčlenné uspořádání společnosti do tří oblastí, spojené s třemi základními hodnotami, vůdčími idejemi (svoboda, bratrství, rovnost) francouzské revoluce, v podstatě odpovídá obsahu socialismu. V jeho původním pojetí i v pokusu o jeho realizaci však chybělo něco podstatného, co přináší právě anthroposofie: že cílem je svobodná individualita vědomého člověka a formy realizace by tento cíl měly respektovat. Společnost se tedy nesmí stavět nad individuum. Ovšem idea svobody, která se má uplatnit v kulturně duchovní oblasti, musí být v oblasti ekonomické nahrazena bratrstvím, nemá-li docházet k neřešitelným problémům, jakých jsme dnes svědky. Je proto nutné správně pochopit historické požadavky a též je správně myšlenkově uchopit.

Na souvislost sociální trojčlennosti s křesťanstvím, zvláště v důsledku předpokládaných bratrských vztahů ve výrobně-hospodářské sféře, upozornil anthroposof J. E. Lauer v pojednání o křesťanských svátcích. Mezi ně zahrnuje podzimní svátky Michaela, duchovního rádce této doby. Legenda o boji Michaela s drakem, kterého nezabil, ale spustil dolů do světa, je výzvou, abychom v boji s ním, se zlem pokračovali my lidé. Skutečnost, že duchovní hodnoty jsou stále více zatlačovány do pozadí, je v rozporu s úkoly této michaelské doby. Stále bující materialistický intelekt sice v hospodářské oblasti dosáhl progresu, ale v celkovém uspořádání společnosti je něco nezdravého. Vztahy mezi lidmi jsou rozporuplné a práce se stává zbožím. Intelekt je třeba zduchovnit a odhalit pravou podstatu současných sociálních problémů. Hlavním cílem proto musí být tvorba nových mezilidských vztahů, které odpovídají tomu, co Rudolf Steiner nazval bratrstvím a o čem již před 200 lety bájil F. Schiller a pěla Óda na radost. Dnes v Evropě vrcholí 60 let integračního procesu. Ovšem v návrhu nové ústavy EU se o správných vztazích v lidské spolupráci nemluví. Tlustá kniha se sice o některých hodnotách zmiňuje, nikoli o těch podstatných.

IG se sídlem v Achbergu a ve Vídni usiluje vytvořit podmínky pro alternativní ústavu, kde by se měly zakotvit zásady sociální trojčlennosti. IG navazuje na trend, který se objevil po 2. světové válce a vyústil do tzv. Rady Evropy. Plodem její činnosti je mimo jiné Úmluva o lidských právech. Následovala pak ještě řada praktických námětů k řešení hospodářských otázek, týkajících se např. uhlí a oceli. V 90. letech se dostalo na pořad evropské sjednocení, a to nejen hospodářské. Do tohoto proudu se řadí i IG-Eurovision. Již bylo vypracováno Memorandum a ke spolupráci jsou nyní vybízeny občanské iniciativy. Je jim kladena tato otázka: Jak můžeme spolupracovat na utváření naší společné sociální budoucnosti ve sjednocené Evropě, a to platným, účinným způsobem?

Jedná se vlastně o třetí cestu, jak utvářet společnost nikoliv na principech kapitalismu s jeho individualistickou morálkou sobectví, ale ani na principech socialismu, pokud by byl ochuzen o respekt k individualitě každého člověka a o pravé bratrství. Dosáhnout žádoucího cíle je možné jenom za předpokladu, že ústava bude odpovídat historicky utvářeným potřebám doby a demokratickým principům. K tomu bude třeba mnoha poučených lidí.

http://sweb.cz/Vokouns.Q01/

Podpora mormonům:

http://sweb.cz/Vokouns.Causa.Greens/

Stránky organizace:

http://www.vychodnimisijnikongregace.estranky.cz/

Osobní stránky Ignatia:

http://www.otecignatius.estranky.cz/