Jaký je teologický a praktický význam Kristova vzkříšení?

 

Slýchávám lidi říkat, že Kristus dokonal vykoupení svým vzkříšením. To ale není úplně pravda. Přesnější je říct, že vykoupení bylo dosaženo Kristovým spravedlivým životem a smrtí. Při Kristově vzkříšení došlo k uplatnění vykoupení. Vykoupení znamená „být vyplacen z otroctví a osvobozen“. Kristovo vzkříšení bylo Jeho vlastním vykoupením. Jeho spravedlivý život a smrt ho vykoupily z otroctví, jímž je prokletí smrti, a osvobodily Ho ke vzkříšení a věčnému životu. Kristus svým životem a smrtí naplnil Boží zákon, uspokojil Boží spravedlnost, a proto si zasloužil odměnu v podobě vzkříšení k věčnému životu.

Různé texty vyučují, že Kristova spravedlivá smrt byla příčinou Jeho vzkříšení. Židům 2,9 říká, že Ježíš „… je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou [vzkříšením]; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt…“ Slovo „neboť“ v Židům 2,9 ukazuje, že Kristovo utrpení a smrt byly základem Jeho vzkříšení. Protože Kristus svou spravedlností a smrtí uspokojil zákon a vykoupil si život, Bůh byl právně vázán svou vlastní spravedlností, aby Krista vzkřísil z mrtvých.

Podobně Židům 13,20 říká: „A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše“. Nepřehlédněte význam předložky „pro“. Bůh přivedl Krista z mrtvých „pro“ krev věčné smlouvy. Kristova krev byla nástrojem Jeho vzkříšení. Kristova krev byla příčinným prostředkem Jeho vzkříšení. John Brown ve svém komentáři k tomuto verši píše: „Slova, která máme před sebou, nepředstavují vzkříšení jen jako skutek pouhé moci, ale spíše jako skutek nejvyšší spravedlnosti.“ Jinými slovy, Kristova krev zajistila, že si před zákonem zasloužil své vlastní vzkříšení.

V Janovi 12,23–24 Kristus řekl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ Smrt zrna je zdrojem a příčinou jeho nového života. Stejným způsobem je Kristova spravedlivá smrt zdrojem a příčinou Jeho vzkříšení k věčnému životu.

Jaký to má význam? Skrývá to v sobě velkou teologickou i praktickou hodnotu.

1. Některé teologické důsledky vzkříšení

Konečné vykoupení. Vzkříšení dokazuje, že Kristova krev zcela určitě vypůsobuje vzkříšení a život. To znamená, že každý, pro koho Kristus krvácel a zemřel, bude jistě vzkříšen k věčnému životu s Ním. Není možné, aby Kristova krev nedosáhla života, protože má moc zachraňovat. Efezským 2,5–6 říká, že Bůh „probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil...“

Univerzální vykoupení neexistuje. Nekalvinističtí zastánci univerzálního vykoupení vyučují, že Kristus zemřel za hříchy lidí, kteří nikdy věčně žít nebudou. Ale příčinný vztah mezi Kristovou smrtí a vzkříšením to znemožňuje. Pokud nezbytně neplatí, že Kristova krev přináší život, pak mohl Bůh nechat Krista oprávněně v hrobě. Neúčinné univerzální vykoupení znamená, že k Velikonocům nemuselo dojít. Ale viděli jsme, že Kristova smrt způsobila Jeho zmrtvýchvstání (Žd 2,9; 13,20; J 12,24; viz také Fp 2,8–9); proto univerzální vykoupení nemůže být pravdivé.

Neodolatelná milost a zachování svatých. Protože Kristova smrt zaplatila za vzkříšení a život, pak každý, za koho Kristus zemřel, musí také zakusit vzkříšený život s Ním. Kristova smrt pro ně znamená, že se musí znovuzrodit (vzkříšené srdce), musí být ospravedlněni (rozhodnutí o vzkříšení), zachováni (vzkříšený život) a oslaveni (budoucí vzkříšení). Vzkříšení znamená, že účinnost Kristovy krve je dostatečná pro kompletní záchranu. 1. Petrův 1,3b–4 (ČSP) říká: „[Bůh] nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás.“

Odpadnutí opravdových věřících není možné. Klasičtí arminiáni a jiní vyučují, že opravdoví věřící, spojení s Kristem a Jeho krví, mohou odpadnout od Krista a zemřít věčně v pekle. Ale pro ty, kdo se obmyli v Kristově krvi, je nemožné, aby zemřeli, protože Kristova smrt jim zaručuje vzkříšení a život. 1. Korintským 6,14 říká: „Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás.“ Abychom byli důslední, ti, kdo tvrdí, že je možné, aby odpadli ti, kdo byli opravdově přikryti Kristovou krví, budou muset prohlásit, že Kristus mohl plným právem zůstat mrtev.

Nové nebe a nová země. Kristova krev nejenže zaplatila za věčný život pro vyvolené, ale také zaplatila za život ve vzkříšení pro celý řád stvoření. Kristovo vzkříšení je první vlaštovkou (vzkříšeného) nového nebe a (vzkříšené) nové země. To bude vykoupené místo, kde Ho Boží vykoupený lid bude uctívat navěky.

2. Některé praktické důsledky vzkříšení

Jistota spasení. Každý, kdo věří v Kristovu krev, si může být jist, že má s Kristem věčný život. Ježíšova krev je zárukou věčného života. Ti, kdo jsou přikryti Jeho krví, budou jistě žít navěky. To je velká útěcha pro všechny, kdo v Něho věří. 2. Korintským 4,14 říká: „... ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi.“

Síla vydržet. Protože Kristova krev učinila z našich srdcí nová stvoření, může nás to povzbudit k odolávání hříchu, růstu v poslušnosti a k tomu, abychom milovali ostatní stejnou láskou, jako jsme my sami milováni. Víme, že jsme schopní odolat hříchu, růst v poslušnosti den za dnem, protože moc Kristovy smrti v nás jistě vypůsobuje Jeho vzkříšení. Pavel říká: „Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce.“ (Ř 6,11–12).

Výdrž ve zkoušce. Skutečnost, že Kristova krev zaplatila za naše budoucí vzkříšení, znamená, že můžeme poslouchat Krista, ať to stojí, co to stojí. Poslušnost nás může stát potěšení tohoto světa, osobní uspokojení a pohodlí. Může nás stát i náš život. Poslušností Krista však neztrácíme nic, protože Jeho krev nám zaručuje naše budoucí vzkříšení k věčnému životu s Kristem. Vzkříšení je jedna z největších motivací naší poslušnosti. Koloským 3,1 říká: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.“

Misie a evangelizace. Protože Kristova krev jistě zaplatila za život ve vzkříšení pro všechen Jeho lid, misie a evangelizace nemohou selhat. Nic nás v této náročné úloze nemusí odradit. Můžeme s důvěrou kázat evangelium a být si jisti, že všichni ti, za které Kristus zemřel, budou jistě reagovat a žít.

Křesťane, až budeš o tomto víkendu slavit Kristovo vzkříšení, vzpomeň si, že dokazuje účinnost Jeho smrti pro tvůj život. Kristovo vzkříšení znamená, že když nesl tvé hříchy na svém těle na kříži, zcela uspokojil Boží spravedlnost, a ty nejsi vinen. Jeho vzkříšení dokazuje, že budeš navždy žít s Kristem. Jeho vzkříšení je důkazem, že Kristova smrt velice potěšila a oslavila Boha. Když tedy přemýšlíš o Kristově vzkříšení, vzdej Bohu slávu za moc Kristovy smrti a za všechna ta spásná požehnání, která získala.

Founders Blog

Překlad Julie Petrecká