Rozdíl mezi skutečným křesťanem a pokrytcem

 

Jak mohu říci, zda jste opravdovým věřícím nebo falešným vyznavačem? Jednou z nejlepších knih popisujících pravou přirozenost obrácení je Největší zájem křesťana od Williama Guthrieho. Velký puritánský teolog John Owen, který tuto knihu velmi doporučoval, napsal: „Jejího autora považuji za jednoho z nejzbožnějších mužů, který kdy psal. Tato kniha je mým průvodcem a spolu s řeckým Novým zákonem ji nosím stále s sebou. Jsem autorem několik knih, ale v této jediné je více zbožnosti než ve všem, co jsem dohromady napsal.“

Zamyslete se nad tím, co William Guthrie říká v páté kapitole své knihy o rozdílu mezi opravdovým křesťanem a pokrytcem. Je zde několik věcí, v nichž pokrytec může vypadat jako křesťan:

1. Pokrytec může být hluboce zasažen evangeliem. Může mít vynikající poznání Boží pravdy (Žd 6,4). Může prožívat hluboké city ve vztahu ke Kristu (Mat 13,20). Může dokonce zakusit drastickou vnější proměnu jako farizeus, který se modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci atd. (Lk 18,11).

2. Pokrytec může ostatním připadat jako skutečný křesťan. Může mluvit o zákonu a o evangeliu (Ž 50,16), veřejně vyznávat své hříchy ke svému zahanbení (1S 26,21), nebo se pokořovat v žíněném rouchu (1Kr 21,27). Dokonce může pečlivě promýšlet své povinnosti, které by měl dělat a snažit se je vykonávat (Iz 58,2), může prokázat vytrvalost v těžkostech, může rozdat svůj majetek Bohu a svatým a dokonce může dát i své tělo k upálení (1K 13,3).

3. Pokrytec může zakoušet velmi mnohá dobrodiní z obecné Boží milosti. Může být hluboce usvědčen ze svých hříchů, jako byl i Jidáš (Mt 27,3-5). Může se chvět před Božím slovem podobně jako Felix (Sk 24,25), může se radovat z pravdy (Mt 13,20) a může mít mnohé zkušenosti z okoušení dobrých milostí Božích (Žd 6,4).

4. Pokrytec může mít některé rysy, které se velmi podobají spasitelné milosti darované Duchem svatým. Může mít nějakou víru, jako měl Šimon Kouzelník, který „také uvěřil“ (Sk 8,13), ale pak se ukázalo, že byl falešným věřícím. Může navenek činit pokání, které vypadá velmi podobně jako pravé pokání (Mal 3,14). Může mít velikou bázeň před Bohem, jakou měl i Bileám (Nu 22,18). Může mít i jistý druh naděje (Job 8,13). Pokrytec může mít i určitý druh lásky, jakou měl Herodes k Janu Křtiteli (Mk 6,26).

5. Pokrytec dokonce může mít velké a mocné zkušenosti s Bohem. Může „okusit nebeského daru“ a „stát se účastníkem Ducha svatého“ a zakusit „moc budoucího věku“, a přesto nemusí být skutečně obrácený.

Jaké jsou tedy znaky opravdových věřících? Jak se liší pravé obrácení od falešného? Guthrie ukazuje na pět charakteristik pravých věřících, které pokrytci nemají.

1. Srdce opravdového věřícího je proměněno navždy. V Jeremiášovi 32,39 Pán říká: „A dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny.“ Přirozenost pokrytce se nikdy nezměnila. Pokrytec chce Krista pro dobrodiní, které mu Pán může dát v tomto světě. Ale srdce skutečného věřícího miluje Krista jako poklad, který plně uspokojí jak tento život, tak i ten budoucí.

2. Změna života opravdového věřícího vychází ze srdce, které miluje Krista. Pokrytec může změnit své chování před lidmi, aby uklidnil své znepokojené svědomí, nebo se může vyvarovat důsledků svých hříchů. Ale skutečný věřící miluje Krista a zachovává Jeho přikázání kvůli Kristu samotnému a proto, aby Mu sloužil, aby Ho poznal, a aby vzdal slávu Jeho jménu (Ž 119,6).

3. Opravdový věřící hledá na prvním místě Krista a Jeho království. K tomu je zapotřebí jedna jediná věc: Kristovo přátelství a společenství s Ním. Ale pro pokrytce tato „jediná věc“ nikdy není volbou, která by uspokojila jeho srdce. Skutečný věřící však touží po tom, „oč nikdy nepřijde“ (Lk 10,42).

4. Opravdový věřící se odevzdává do Boží spravedlnosti. Opouští všechnu naději, kterou by mohl nalézt v sobě stejně jako všechnu svou vlastní spravedlnost, a své přijetí Bohem zakládá cele na spravedlnosti Kristově. Pravý věřící spočívá v Kristu a jenom v Něm nalézá své spasení. Pokrytec nic takového neudělá (Ř 10,3). Do jisté míry vždy staví na své vlastní spravedlnosti.

5. Opravdový věřící stojí na třech velkých pilířích pravého křesťanství. Především má zlomené srdce a vzdal se veškeré své spravedlnosti, takže si oškliví sám sebe (Lk 19,10). Za druhé chopil se Krista jako svého jediného pokladu a klenotu, který jediný ho může obohatit a uspokojit. Za třetí na sebe opravdově a bez výjimek bere Kristovo celé jho, a přijímá Jeho vůli jako spravedlivou a dobrou, svatou a duchovní (Ř 7,12). Pokrytec nestojí na žádném z těchto pilířů.

The Founders Blog