Jak vzkříšení mění vše

Ačkoli často mluvíme o Ježíšově smrti, o vzkříšení se z nějakého důvodu zmiňujeme většinou pouze o Velikonocích. Křesťané někdy dokonce říkají, že Ježíš zemřel, aby nás zachránil, aniž by se zmínili, že také vstal pro naši spásu. Je čas trochu nastolit rovnováhu a mluvit více o Ježíšově smrti a vzkříšení.

Pro křesťany na celém světě je každá neděle nedělí vzkříšení. Setkáváme se každý týden mimo jiné, abychom oslavili velkolepou a podivuhodnou skutečnost, že Ježíš vstal z mrtvých. Ježíšovo vzkříšení opravdu změnilo vše. Změnilo kříž z tragédie na triumf a změnilo Římskou říši na křesťanský stát. Jde o nejmocnější božskou událost v historii stvoření, která zahájila nový věk působení a moci Ducha svatého při záchraně a proměně životů.

Srdce křesťanství

Když uvažujeme o tom, zda je křesťanství pravdivé, vše závisí na tom, zda Ježíš vstal z mrtvých. Na životech křesťanů se dodnes projevuje, že vzkříšení stále mění lidi. Strach mění v lásku, zoufalství v radost. Vzkříšení mění lidi  z duchovně mrtvých na živé Bohu. Mění odsouzení za vinu na oslavu odpuštění a svobody. Mění úzkost v naději, která jde až za hrob. Může změnit naše hříšná srdce, aby toužila následovat Pána Ježíše, a síla vzkříšení neúnavně zabíjí hřích v každém skutečném křesťanovi. Protože zanedbáváme zdůrazňování této pravdy, má mnoho křesťanů chabé očekávání toho, do jaké míry dnes můžeme zažívat život vzkříšení a vítězství nad hříchem. Vzkříšení zdaleka není něco, z čeho budeme mít prospěch pouze v budoucnu!

John MacArthur tvrdí:

„Vzkříšení je základem naší jistoty, je pilířem všech našich budoucích nadějí a je zdrojem síly v našem každodenním životě tady a teď. Dodává nám odvahu uprostřed pronásledování, útěchu uprostřed zkoušek a naději uprostřed temnoty tohoto světa.“

Vzkříšení a Duch svatý

Není náhoda, že mnohé z uvedených věcí, které MacArthur připisuje vzkříšení, se jinde připisují také činnosti Ducha svatého – jmenovitě ujištění (Ř 8,16–24), zdroj síly v našem každodenním životě (Ř 8,4) a útěcha (J 14,16–26).

Ježíš se svým vzkříšením stal „Duchem oživujícím“ (1K 15,45), zcela novým druhem lidské bytosti a umožnil nám podílet se na tomto novém životě. Také jen díky svému vzkříšení a nanebevstoupení mohl poslat na svět Ducha svatého, aby vykonal v křesťanech své zvláštní dílo (J 7,39; Sk 2,33). Vše, co Duch dnes dělá pro věřící, je možné pouze v důsledku vzkříšení. Navíc nám Pavel na třech místech říká, že křesťané již byli vzkříšeni spolu s Kristem:

  • Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. (Ko 3,1)
  • Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. (Ř 6,4)
  • Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši… (Ef 2,5–6)

Moc pro křesťanský život

Křesťané proto již byli proměněni Ježíšovým vzkříšením. Ježíš dnes opravdu žije. Kvůli tomu jsou křesťané také naživu zcela novým způsobem. Stejná moc, která vzkřísila Krista z mrtvých, žije v každém skutečném křesťanovi. Bůh chce, abychom nejen věřili v Ježíšovo vzkříšení, ale abychom jím byli proměněni a získali sílu, kterou potřebujeme ke správnému křesťanskému životu (a my víme, jak by takový život měl vypadat).