Vstup do svatyně okultismu

Úspěšní autoři knih a filmoví producenti se nijak netají okultními kontakty. Zaplavili celý svět knihami a filmy o    hvězdných válkách, mimozemských civilizacích, posedlostech ďáblem, démonech, médiích, a ovlivňují tak postoj diváků a čtenářů k tajemnu. Veselí, neškodní duchové a dinosauří rodinky baví děti i dospělé. Satanské kostely, rituály, oběti zvířat i lidí nejsou jen tajemným šuškáním pověrčivých. Bílou magii, osobní rádce, vizionářské sny a virgule používají nejen šarlatáni, ale i osoby vážených profesí. Lidé vyhledávají léčitele, kteří úspěšně určují diagnózy nemocných nadpřirozenými způsoby. Nám však zůstává ujištění:

 

  • A tak, bratří, svou sílu hledejte u  Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Efezským 6:10)

 

Mnoho spisovatelů a hudebníků prožívá zvláštní zkušenosti, obvykle mimo své tělo, a potom už jde všechno samo. Pomocí automatického psaní, jasnovidectví a mimosmyslového vnímání nebo pod vlivem telepatie vytváří řada autorů "své" dílo. Sami přiznávají, že pouze zapisují to, co jim někdo jiný "diktuje". Jeden z nejčtenějších a nejproduktivnějších autorů bestsellerů v  Brazílii je Chico Xavier. Patří mezi nejslavnější média. Tvrdí, že skutečnými autory jeho knih jsou mrtví básníci a spisovatelé, kteří mu text diktují. Ke všemu ho inspirují duchové. Napsal téměř 400 knih různých žánrů od poezie přes historické romány až po vědecká a lékařská pojednání.

Okultní pozadí přiznávají nejen světské osobnosti, ale i samotní zakladatelé nových náboženských směrů. Na božský původ člověka se odvolává řada nových církví. Mnozí zakladatelé se vydávají za Ježíše Krista a oplývají prorockými dary. Církev sjednocení v  čele s reverendem Moonem si vytkla za cíl sjednotit všechny křesťany, přičemž on sám musí dokončit to, co Ježíš Kristus na zemi nedokončil. Křesťanská věda, kterou založila Mary Baker Eddy, zase popírá existenci reality. Má za úkol vymýtit křesťanské "mýty", aby člověk dosáhl stejné mysli, jakou měl Ježíš Kristus. Mormoni nebo také Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (zakladatel Joseph Smith) věří, že i náš Bůh byl kdysi člověkem, takže každý Mormon má možnost dosáhnout božské dokonalosti a stát se vládcem planety. Ron Hubbard, zakladatel scientologie známé u nás jako dianetika, napsal řadu knih a propracoval geniální metodu ovládání jedinců i společnosti. Hubbard tvrdil, že osobně navštívil Venuši a dokonce dvakrát nebe. To se stalo v jeho předchozích životech před mnoha triliony let. Člověk je prý potomek nestvořených a nesmrtelných bohů a opakovaným převtělováním zapomíná na svůj božský původ. Následovníci, kteří chtějí dosáhnout nejvyšších stupňů, musí vniknout do vědomí svých minulých životů a podstoupit "auditing", což je forma testů, za které musí obětovat obrovské finanční částky nebo bezplatně pracovat. Této formě duševního a finančního vydírání se brání rodiny postižených i jednotlivé státy. Podle některých odborníků zabývajících se problematikou sekt je jen otázkou času, kdy vzroste počet scientologů v  naší zemi řádově na statisíce.

Vznikající nová náboženská společenství, sekty a novodobí proroci přinášejí důležitá poselství jednotlivcům, národům i celému lidstvu. Některé sekty mohou být obzvlášť nebezpečné. Na první pohled se může zdát, že jiné skupiny jsou i společenským přínosem. Jiné se stávají obětí svého vlastního plánu. Množí se případy terorizmu, hromadných vražd i sebevražd. Zkušenosti ostatních zemí a řada soudních sporů a vyšetřování by měla být dostatečným varováním zákonodárcům, ale nejsou.

Hovoříme o masovém vstupu do svatyní okultismu, které se skrývají pod rouškou parapsychologie, meditace, biotroniky, hypnózy i UFO-nů. Nezapomínejme na bohatou minulost okultismu v Evropě, přímo vzkvétajícího po první světové válce. Praha byla za Rudolfa II. střediskem alchymistů a okultních mistrů. Evropané, puzeni neviditelnou mocí, vytvářejí novou spojenou Evropu a čekají na vůdce třetího tisíciletí. Nezapomínejme na to, že národní socialismus fašistů nebyl nic jiného než duchovní revoluce, obdoba náboženského kultu. Árijství pocházelo z hinduismu a exekutivní orgány vystupovaly jako kněžstvo. Národ oslavoval svého vůdce jako nového spasitele, který nastolí tisíciletou říši. Ostatní světoví vůdci byli jen diváky. Optimista Chamberlain a neutrální Roosevelt pouze přihlíželi rostoucímu fanatismu. Hitler byl členem Thule společnosti. Ta měla úzké kontakty se společností Vril, která v Indii stále existuje a má miliony členů. Právě tato společnost měla řadu poboček v přednacistickém Německu. Souvislost mezi dnešními kulty a německým fašismem je očividná. Stojí za nimi totiž stejná moc a síla. To, že jsme popřeli vše duchovní, ještě neznamená, že kvůli nám přestalo existovat.

(Dave Hunt, The Cult Explosion, 228)

Člověk, který nevěnuje Bohu dostatek pozornosti, vydává sám sebe v  nebezpečí, že Bůh dopustí, aby uvěřil falešným učitelům a velkým znamením. Tento obrovský podvod způsobí, že srdce a rozum odmítne Boží pravdu a varování. Není těžké si představit dech beroucí okamžik, kdy "mimozemšťané přistanou" na Zemi. Literatura a filmy posledních let nás na tuto událost dokonale připravily. Lidé očekávají, že přijde někdo z jiné planety či z jiného světa a vyřeší za nás všechny problémy. Tato kolosální událost může způsobit, že ateisté, agnostici, humanisté, hinduisté, muslimové, buddhisté, rádoby křesťané a další originální myslitelé a učedníci všeho možného zapomenou na to, co je vzájemně oddělovalo, a jednotně přijmou nové světové sjednocující náboženství z jiného světa.

V Německu věří v existenci mimozemšťanů celá polovina obyvatel, třetina jich věří v ufony, jen o něco méně lidí věří v možnost komunikace se záhrobím. Svědků, badatelů i zájemců o nadpřirozené dění stále přibývá. Mimozemšťané démonického původu mohou prohlásit, že právě oni v  minulosti přinesli život na naši planetu. Snadno nás přesvědčí, že sledují náš vývoj a přišli nám ukázat lepší cestu. Právě oni naši civilizaci připraví na "kvantový skok" kupředu. Fantazii a spekulacím se meze nekladou. Vlády pověřují vědce i armádu zkoumáním a aplikací mimosmyslové komunikace. Vzniká řada vědeckých pracovišť, programů, vojenských projektů a různých výzkumů. Jedni pracují tajně, druzí se nechávají obdivovat veřejně. Všichni jsou řízeni stejným mistrem, který jim našeptává, že budou jako bůh a právě on jim otevře oči. Satan zápasí o mysl člověka, ale Bůh si namlouvá naše srdce. Svojí láskou Pán Ježíš Kristus vyhrál na kříži zápas o naši duši.

 

  • A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!" (Zjevení 16:13-15)

 

Boží novina spásy je tak jednoduchá a nenáročná, že ji většina lidí není schopna přijmout. To však nikoho nezbavuje osobní zodpovědnosti za rozhodnutí, čemu nebo komu nakonec člověk uvěří. Úzká cesta ke spáse nevede přes exkluzivní skupinu vyvolených, ani širokou cestou jednotné církve, ale pouze skrze Pána Ježíše Krista. Bůh k    sobě nikoho násilím nepřipoutá. Smutnou skutečností zůstává, že málokdo pečlivě zkoumá to, co říká Písmo. Tělo se žene za větrem, zatímco duše pohodlně podřimuje v duchovní bídě nevědomosti. Samotní křesťané místo zkoumání hledají kdejakou zkratku. Do církve se vloudila řada nebiblických tradic, zvyků a učení. Ve snaze sbližovat protichůdné názory vedeme dialog s nekřesťanským světem o  věcech křesťanské víry a podceňujeme nebezpečí, které nám hrozí. "Tolerance a snášenlivost" k    jiným názorům často není nic jiného než vlastní lhostejnost. Křesťan nemůže přijímat učení, které je v přímém rozporu s Božím slovem. Ten, kdo popírá Božství Ježíše Krista, třeba i ve jménu společného otce Abraháma, je duch Antikrista. Ten od počátku světa sleduje stejný cíl. Chce zničit duši člověka. Písmo hovoří o    posledních dnech a varuje nás:

 

  • Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. ... Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. ... Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. (1. Tesalonickým 5:1-2,6,21)

 

- kas -