Evropa - ráj sekt

Současná Evropa je přímo rájem sekt. Duchovně strádající východní Evropa zatížená dědictvím ateismu podobně jako západní společnost, odchovaná materialistickým přístupem k    životu, marně hledá smysl života. Spirituální tržiště senzací nabízí nové metody, jak využít a rozvinout své tvůrčí a fyzické schopnosti. Dobře organizované skupiny nenechávají nic náhodě.

Od roku 1965 zaplavuje západní knižní trh literatura zabývající se meditací, astrologií, telepatií, okultismem, mimosmyslovým vnímáním, východními náboženstvími, léčitelstvím a parapsychologií. Lidové léčitelství, okultismus, čarodějnictví, sexuální nezřízenost, seance, posedlost, démoni, horoskopy, virgule a věštění ovládly tisíce lidí. Jen u nás je například registrováno patnáct tisíc léčitelů v porovnání s 35 tisíci lékařů, kteří absolvovali lékařské fakulty. Zkuste porovnat náročnost studijní přípravy a jejich zodpovědnost k pacientům s odměnou, kterou za svou práci dostávají. Licenci k vykonávání léčitelského povolání naopak vydává bez odborných zkoušek živnostenský úřad.

Současný člověk hledá odpověď na duchovní prázdnotu a proto vzkvétá novodobé pohanství. Každoročně např. v Německu utratí lidé za prostředky k prohloubení vědomí a za okultní pomůcky (kyvadla, pyramidy, krystaly) desítky miliard marek. Své služby nabízí asi padesát tisíc věštců a jasnovidců. Tedy stejný počet "duchovních rádců", jako je souhrnný počet katolických a protestantských duchovních. To je velká konkurence, s    kterou se musí vypořádat státem uznávaná a z církevních daní udržovaná církev. Falešná učení nových náboženských směrů přitahují miliony. Lež pomalu, ale jistě vytlačuje z vědomí lidí Boží pravdy. Duchovní dobrodruzi předkládají duchovně naivním davům klam. Ty je obdivují a bezmezně slouží lhářům, protože neznají Písmo.

Nalézt odpověď na otázku, proč tolik lidí podléhá falešnému učení, není obtížné. Zastaralá církev je terčem posměchu a je oprávněně obviňována z tmářství. Světská církev, ve snaze zavděčit se všem, podává nebiblický - homeopatický lék, který lze ztotožnit se stále se měnícím světonázorem. Mezi ty "pokročilé" patří některé "křesťan- ské" církve nabízející kurzy jógy, meditace, studium reinkarnace, buddhismu, sakrální tance atd. Vakuum, které zanechává impotentní církev, šikovně vyplňují sekty a kulty.

Církev všeobecně zanedbává systematické studium Bible. Většina lidí má k církvi nedůvěru a je přesvědčena, že má dostatek přirozené inteligence, aby novodobým sektám nenaletěla. Věří, že snadno odhalí metody vymývání mozků, ale není tomu tak. Řada lidí je přesvědčena, že většina sekt vznikla v    Americe, ale současná Evropa v    mnohém Ameriku předčí. Je pravdou, že sekty, které k nám pronikají z  Ameriky, jsou obvykle dobře finančně zajištěny, ale bylo by naivní předpokládat, že jsou jediné, které u nás působí. Nezapomínejme, že Amerika díky svému mládí nemá zdaleka tak vžitou okultní minulost a tak široké zázemí tajných společností jako Evropa. Dnešní možnosti šíření sektářského a okult- ního učení jsou nevídané. Metody sekt jsou propracované, vysoce účinné a způsobené škody nedozírné. Znalosti lidské psychiky jejich organizátorů jsou propracované na nejvyšší úrovni. Náhodně osloveným lidem nabízejí nezávazně testy osobnosti, možnosti slibující osobní zdokonalení, rozvoj osobnosti a zaručeně úspěšné metody podnikání.

Společným znamením mnoha sekt je ohlašování blízkého konce světa a proto nabízejí bezpečí uvnitř izolovaného společenství. To, že se svět nevyvíjí k lepšímu, ale "svíjí" k horšímu, pozoruje každý z nás. Touha po záchraně je přirozená, ale smutné je, že právě při záchranné akci mnozí přijdou o duši i o    rozum. Sekty vyvolávají u svých členů psychickou závislost a své členy nejen finančně vykořisťují, ale často je úplně ožebračí a vyřadí ze společnosti. Tito lidé se nemají kam vrátit, i kdyby chtěli sektu opustit.

Nemalé nebezpečí hrozí také těm, kteří propadnou okultismu, meditacím a astrálnímu cestování. Jejich mysl může propadnout šílenství a nepomohou jim ani lékaři ani psychiatři.

Obrovský zájem o nové náboženské dění přináší své ovoce. Nadpřirozených úkazů stále přibývá. Množí se pozemská i kosmická poselství týkající se ekologické záchrany naší planety. Lidé snadno přijímají závan kdejakého větru, ale ať se nám to líbí nebo ne, země je odsouzena k zániku.

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s  rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. (2. Petr 3:9-15)

 

-Použité informace 100+1  ZZ 22/94, 5/95, připravila - kas -

 

Bez Ježíše Krista je Bůh jen prázdným pojmem, do něhož si kdokoli může dosadit cokoli.