2. Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu | 2017

V této přednášce si přiblížíme několik skutečností:

1. Obecně si vysvětlíme dělení Písma. Starý zákon je o Kristu; Nový zákon je Kristus. Starý zákon je slib; Nový zákon je naplnění tohoto slibu. Starý zákon jsou fyzické předobrazy Krista; Nový zákon je jak skutečný Kristus v těle, tak hlava Jeho duchovního těla, tj. církve.

2. Krátce se zastavíme u většiny starozákonních knih, abychom na každé z nich jednou větou vysvětlili, jak ukazuje ke Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu.

3. Ukážeme si, pokud čas dovolí, jak Adam, Ábel, Abraham, Áron, David, Izák, Jákob, Josef, Jozue, Jonáš, Mojžíš, Noe, Melchisedech a jiní; dále archa, schrána smlouvy, chrám, a jiné, byli typy, tj. pravzory, předobrazy, a stíny Spasitele, Pána Ježíše Krista.

4. Na závěr projdeme několika texty, kde samotný Pán Ježíš Kristus dokazuje svoji hodnověrnost na základě starozákonního proroctví. Když chodil po zemi, nebyla ještě sepsána Nová smlouva; proto, když se Kristus odvolával na Zákon, měl na mysli Starou, sínajskou, mojžíšskou smlouvu, kterou tak potvrzoval.