Recenze knihy: Anne Bradstreetová

O autorce

Faith Cooková se narodila roku 1937 v Číně. Její rodiče Stanley a Norah Roweovi působili jako misionáři na čínských ostrovech do roku 1951. Faith Cooková je autorkou celé řady životopisných a historicky zaměřených titulů. V češtině vyšly například knihy s názvem Lady Jana Greyová – devítidenní královna anglická a Anne Bradstreetová – poutnice a básnířka.

Život člověka je pouhou poutí na cestě do nebeské slávy. Přibližně takto by se dala shrnout slova Anne Bradstreetové, první novoanglické básnířky. Anne Bradstreetová patřila mezi první osadníky amerického kontinentu, kteří ze srdce toužili po svobodě vyznání v souladu s Písmem. Koloniální život nebyl vůbec jednoduchý. Anne vyjadřovala své myšlenky, dojmy, pocity, vnitřní boje i hlubokou víru prostřednictvím veršů. Nikdy ovšem nečekala, že by mohly být její básně zveřejněny a že jednoho dne zasáhnou tisíce lidí. Anniny verše přinášely a stále přináší mnohým křesťanům povzbuzení, moudrost i napomenutí. Jsou ukázkou ryzí zbožnosti uprostřed nelehkých zkoušek a životních útrap.

Píše se datum 12. června 1630. Pasažéři anglické vlajkové lodi Arbella konečně zahlédli břehy Nové Anglie. Absolvovali tříměsíční, namáhavou plavbu přes Atlantský oceán a doufají, že je čeká radostný život v úrodné zemi. Ze své domoviny uprchli před náboženským útlakem a neshodami mezi vládou a církví, které v průběhu let přerostly v občanské nepokoje. Mezi znavenými poutníky vstoupila na půdu Nového světa mladá, křehká a teprve dva roky vdaná žena jménem Anne Bradstreetová. Také ona spolu se svou rodinou emigrovala z anglického království za klidnějším životem. Útrapy mořské plavby měla za sebou a byla plna očekávání. Vyhlížela zemi oplývající mlékem a medem. Příslib náboženské svobody a blahobytu vystřídala krutá realita tvrdého života prvních osadníků amerického kontinentu. Navzdory přírodnímu bohatství zde panovaly nelehké životní podmínky. Místní obyvatelé začínali v každém ohledu od píky: Zakládali osady a farmy, stavěli domy, zřizovali plantáže, rozvíjeli obchod, potýkali se s nepřízní přímořského podnebí, čelili nájezdům indiánských kmenů, setkali se s vnitřními neshodami a rozbroji, trpěli nedostatkem lékařské péče, bojovali s divokými šelmami atd. Vše se zdálo být proti nim a nejeden osadník pravděpodobně litoval rozhodnutí opustit rodnou zem. Nicméně Bůh provází svůj lid v každé době. Nehledě na těžkosti, kterými Anne Bradstreetová prošla, Bůh stál při ní a použil si ji způsobem, o kterém se jí nezdálo ani v nejbláhovějších snech!

O knize

Kniha obsahuje pestrobarevný vhled do života prvních amerických přistěhovalců. Avšak autorka titulu, Faith Cooková, se záměrně soustředí především na duchovní život Anne Bradstreetové, neboť, jak je patrné z její předmluvy, „došlo k sepsání řady zpráv o životě“ Anne Bradstreetové (str. 13). Některé ovšem podávají poněkud zkreslený obraz jejího života, jiné se zase soustředí především na literární kvalitu jejího díla (str. 14). Básně Anne Bradstreetové nelze bez jejího duchovního přesvědčení a víry v Boha plně pochopit. Z Anniných básní se sice dozvídáme většinu informací z jejího života, zároveň jsou ale oknem do duše křesťana, lépe řečeno hluboce věřící ženy v kontextu raných novoanglických puritánských kolonií. Anne procházela v průběhu let strávených v Nové Anglii trnitými a kamenitými životními stezkami. Její verše vynikají nejenom literární kvalitou, nýbrž zejména vřelostí víry. První osadníci amerického kontinentu byli křesťané, puritáni – tedy skupina věřících usilující o ryzost vyznání, praktickou zbožnost a o život, který přináší Bohu slávu v každém ohledu. Anne Bradstreetová si v srdci chovala tytéž hodnoty.

Navzdory mnoha radostem zakusila Anne Bradstreetová četné útrapy v častých a dlouhých nemocech, které na ní zanechaly trvalé následky; v boji s bezdětností, kterou vystřídala náročná péče o osm dětí; v úmorných starostech nad rodinným hospodářstvím; v boji s osamělostí, kdy byl její manžel (Simon Bradstreet) nucen často cestovat; v obavách o osud její rodné země; v době, kdy číhala téměř na každém rohu smrt, začala za nočního bdění psát básně. Od útlého dětství se jí dostalo vybraného vzdělání, což pomohlo ke kultivaci jejího básnického cítění a literárního vkusu. Nikdy ovšem nečekala, že její básně ovlivní lidi několika generací. Více vám však prozradit nemohu, ačkoli bych rád. Životopis Anne Bradstreetové je skutečně fascinující. Nyní se však alespoň na okamžik přesuňme k formě, kterou je kniha napsána.

Tato poměrně útlá kniha je napsána srozumitelným a svěžím jazykem. Obsahuje celou řadu hodnotných ukázek z díla Anne Bradstreetové v českém překladu. Faith Cooková je logicky zařazuje do chronologického vyprávění. Čtenář tak získá celistvý vhled. Dostane se mu tedy nejen potřebných informací, ale i vlastního poetického vyjádření básnířky, které s předkládanými informacemi úzce souvisí. V knize jsou také nejrůznější postřehy Anne Bradstreetové, například: „Kdybychom neměli zimu, nebylo by jaro tak příjemné; kdybychom nemuseli občas okusit protivenství, nevítali bychom tak radostné chvíle, kdy se nám daří dobře“ (str. 59). Anebo: „Jestliže vás Bůh někdy trestá, přijímejte to vděčně a s radostí jako to největší milosrdenství, neboť, pokud jste jeho, sklidíte z toho to největší požehnání“ (str. 136). Závěr knihy rovněž obsahuje ukázku z dojemného dopisu, který Anne Bradstreetová napsala na sklonku života svým dětem. Anne si uvědomovala, že každý křesťan je ve zdejším světě pouhým poutníkem na cestě do nebeské říše. Nehledě na to, jakého potěšení a úspěchu v tomto světě dosáhneme, nic se nedá srovnat se slávou věčného života v Boží přítomnosti. A nehledě na to, jak obtížnými stezkami musíme projít, čeká nás nesrovnatelně větší radost a útěcha u Otce v nebesích. „Protože to,“ jak tvrdí Anne, „co činí nebe nebem a peklo peklem, je ve skutečnosti přítomnost či nepřítomnost Boží lásky“ (str. 137). Skrze svého Syna, Pána Ježíše Krista, nám Bůh nabízí odpuštění hříchů a věčnou otcovskou lásku, z níž se budeme moci navěky těšit plnými doušky v jeho přítomnosti, prosti veškerého břemene pozemských starostí, bolesti a hříchu:

„Jsem poutnicí na zemi zmatené,
týrané hříchy a starostmi trýzněné.
Věk mne a útrapy přivedly k hnilobě,
hliněný dům není k žádné již ozdobě,
Jak toužím do výše, navždy kde spočinu,
tam mezi blažené ve věčnou otčinu!“

Kniha je dostupná na www.PoutnikovaCetba.cz

Video recenze na https://youtu.be/KWheKSvEuR8