Úvodník

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. (Ko 1,15–16)  

Pán Ježíš Kristus je křesťanova sláva a radost. Slepému otvírá oči, hluchému protesává uši, mrtvé křísí k životu věčnému v Boží lásce. Nastal nový den, tma pominula! Jsme spaseni. Radujte se, že naše jména jsou zapsána v nebesích! Už nyní máme společenství s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. V tom je naše radost úplná! (1J 1,2–3)

Bratři a sestry, milí přátelé, co nádhernějšího by nás mělo vést k chvále Pána!? Kristus je všechno ve všem. Chtěl bych vás tímto osobně srdečně pozvat k příležitosti slyšet o nádheře Kristovy slávy z Božího slova a radovat se z ní společně s vykoupenými Božími dětmi na Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2024. Pozvánku najdete v tomto čísle časopisu.

Těším se na osobní shledání u Božího slova!

V Kristu,

za redakci ZODu,

Jan Suchý