Duchovní zralost mladších mužů I.

Pavel přikázal Titovi, aby jednal jinak než mnozí mluvkové na Krétě, kteří sice měli mnoho řečí, ale žili tak, že se nelíbili Bohu – dokonce je o nich napsáno, že jsou Bohu odporní (Tt 1,16) a o jiných, že je třeba jim zavřít ústa (Tt 1,10). Na rozdíl od nich má Titus učit to, co odpovídá zdravému učení (Tt 2,1), což se naprosto zjevně projeví na jednání různých skupin lidí v církvi.

Už jsme mluvili o starších mužích a starších ženách, také jsme se zabývali tím, jak mají žít mladší ženy a kdo je má k takovému životu vést a dnes je před námi další skupina – Titova skupina – mladší muži.

  • Titovi 2:6-8 Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.

Cílem vyučování mladších mužů je zbožnost, která má svůj základ ve zdrženlivosti, v rozvaze, tedy v kázni. To je zdravé učení Božího slova, které vede k jednání, jemuž nelze nic vytknout.

Ale ještě předtím, než se pustíme do vlastního textu, musíme se znovu vrátit k tomu, proč také ženy a starší muži mají poslouchat vyučování, které se výslovně týká mladších mužů. Někdo by si mohl říct, že není mladším mužem a proto nepotřebuje nic takového slyšet. Ale nenechme se zmýlit. Máme před sebou:

1. Boží slovo a dobře víme, že veškeré Písmo je vdechnuté Duchem svatým a je vhodné k učení, usvědčování, nápravě a výchově ke spravedlnosti, aby Boží člověk – muž, žena i dítě – byl náležitě připraven ke každému dobrému činu (2Tm 3,16-17). Tento text je Božím slovem, které je pokrmem pro naše duše a proto musíme všichni, nejenom mladší muži, pozorně poslouchat.

2. Stejně jako předchozí texty, je i tento text o zbožnosti. A zbožnost potřebuje každý z nás, muži i ženy, staří i mladí. Máme být svatí, jako Bůh je svatý (1Pt 1,16). Proto potřebujeme všichni pečlivě naslouchat slovům, která jsou před námi.

3. V každé rodině je alespoň jeden muž a proto je nezbytné, aby ženy, které jsou v rodině, matky, babičky, dcery i sestry, rozuměly tomu, jak má vypadat mladší muž. A připomeňme si jen tak na okraj, že rodina to je otec – manžel, matka – manželka (manželství je vztah mezi mužem a ženou) a alespoň jedno dítě – syn nebo dcera. Jde o to, aby ženy nepodporovaly své manžely, syny nebo bratry v jednání a chování, které neodpovídá tomu, co nás učí Písmo – a proto i ženy musí vědět všechno o zbožnosti mladších mužů. Dále:

4. Rodiče, otcové i matky, vychovávají své děti – a zde je cíl, k němuž vedou své syny, zde je obrázek muže, který dorůstá do podoby Pána Ježíše Krista, a je to také obrázek, který rodiče vykreslují svým dcerám, když se s nimi a za ně modlí ohledně jejich budoucího manžela. Což nás vede přímo k následujícímu:

5. Svobodné ženy, o kterých jsme mluvili minule, vyhlížejí muže, který bude mužem od Hospodina – a který bude vypadat tak, jak je to napsáno v našem textu. Nejde o velikost bankovního konta ani o velikost svalů, nejde o příjemné pocity nebo domněnky, ale jde o zbožnost, která musí být tím hlavním měřítkem při hledání životního partnera.

6. Náš text nás vede přímo k Pánu Ježíši Kristu, který je obrazem dokonalého lidství. Je dokonalým obrazem toho, jak má vypadat mladý muž, jaký má mít charakter, jak má jednat, a jak má vypadat jeho zbožnost. Je to text, který nás vede přímo k Boží milosti, vede nás do Boží náruče, abychom se ve společenství s Bohem učili žít k jeho slávě.