Co by měli otcové učit své děti o penězích

Nejdůležitější lekce

Otec pro mě udělal dobrou věc, když mi během dospívání předával dovednosti každodenního života, ale bohužel mě nepřipravil na těžké věci, se kterými se člověk musí v životě vypořádat. Jde o vztah s Bohem, boj s hříchem a vzájemné vztahy s ostatními lidmi.

Je velké pokušení věřit, že náš nejdůležitější úkol je připravit své děti na život vštěpováním praktických rad. A co by mohlo být praktičtějšího než peníze?

I když je nezbytné a dobré, abychom vedli s dětmi rozhovory o účtech, rozpočtech, úrocích a investicích, nesmí být důležitější a častější než každodenní rozhovory s našimi syny a dcerami o „celkovém obrazu“ evangelia.

Následují čtyři teologické zásady aplikované na peníze, které byste měli předat svým dětem:

1. Středem vesmíru je Bůh oplývající nevyčíslitelnou slávou

Vesmír není ovládán naší, ale Boží existencí. Právě tento úhel pohledu musí formovat, nebo pro některé z nás znovu zformovat, náš způsob přemýšlení o penězích. V životě nezáleží především na našich požadavcích, tužbách, snech, záměrech, očekáváních nebo plánech, v životě záleží na Boží vůli, Božím záměru, Božím potěšení a Boží slávě. Nesmíme a nemůžeme hledět na peníze odděleně od konečné reality života, jíž je Boží existence. Jsme stvořeni Bohem v souladu s jeho moudrým plánem a moudrým účelem, který dal. Naše životy nepatří nám a nemůžeme je užívat, jak se nám zlíbí. Protože jsme byli stvořeni Bohem, náležíme Bohu, a protože naše peníze náležejí Bohu, nemáme právo užívat a investovat je, jak se nám zlíbí.

Hovor na téma peníze a porozumění problému peněz nezačíná penězi ani informacemi o rozpočtu. Začíná kapitulací. Vy ani já nikdy nebudeme používat peníze tak, jak bylo zamýšleno, a nikdy nezměníme katastrofální zvyky ohledně nakládání s penězi, pokud nežijeme ve světle skutečnosti, že nejsme středobodem svého života. Svět nebyl stvořen předně proto, aby se stal nástrojem uskutečňování naší soukromé definice štěstí. Peníze nebyly stvořeny pouze proto, aby přinesly do našich životů vytoužené věci. Pokud nezačneme tím, že kapitulujeme, dokonce i když nejsme zadluženi, budeme používat peníze takovým způsobem, jak to Pán Bůh nikdy nezamýšlel.

V tomto ohledu mají mnozí z nás větší problémy s penězi, než si uvědomují. Myslíme si, že všechno je v pořádku, když jsme schopní zaplatit za své potěšení, ale nic není v pořádku, protože naše finanční záležitosti formuje duch vlastnictví namísto ducha kapitulace. Prvním krokem při rozumném nakládání s penězi je kapitulace před slávou toho, který je větší než my.

2. Žijeme ve světě strašlivě zkaženém hříchem

Nebudeme správně rozumět penězům ani finančním problémům, do kterých jsme polapeni, pokud budeme přehlížet nebo umenšovat skutečnost, že žijeme v hříchem zkaženém světě, který v žádném ohledu nefunguje tak, jak to Pán Bůh původně zamýšlel. V tomto padlém světě nejsou peníze pouze používány, jsou zneužívány. Každý den se setkáváme s pokušeními, která se týkají peněz. Každý den se dozvídáme různé lži o penězích. Peníze jsou nám představovány jako spasitel, jímž ovšem nikdy nemohou být. Každý den jsou miliony z nás sváděny, takže požadujeme, aby pro nás peníze udělaly, co může udělat jenom Bůh.

Zkaženost ovšem není jen vnější, ale i vnitřní. Hřích je především problémem srdce. Mění náš způsob myšlení a ovlivňuje naše touhy. Zaměňuje naše tužby za předměty našeho uctívání. Hřích způsobuje, že jsme více ovládáni tím, co chceme, než tím, co přikázal Pán Bůh. A je smutné, že hřích nás všechny proměnil v uctívače model, kteří dávají věcem tohoto světa ve svém srdci místo, které by měl zaujímat jedině Stvořitel. Existuje jen málo model mocnějších než peníze.

Možná že se dostaneme do hlubokých a zdánlivě beznadějných dluhů, protože nebereme hřích dostatečně vážně, ať už vnější, nebo vnitřní. Možná jsme až příliš snadno vmanévrováni do představ, že pro nás peníze udělají to, k čemu nikdy nebyly určeny – nevzali jsme dostatečně vážně, že žijeme ve světě, kde každý den narážíme na pokušitelovy lži. Ochraňuje vás neustálé rozpoznávání síly hříchu od klamu, svádění a zneužívání peněz?

3. Bůh nám nabízí své srdce a život proměňující milost

Žijeme ve světě, kde je hřích, ale také žijeme ve světě, který oplývá milostí. Bůh poslal svého Syna, aby žil, zemřel a byl opět vzkříšen, abychom měli v souladu s jeho záměrem vy a já vše, co potřebujeme k životu, k lásce a ke službě Bohu v době mezi „už“ jsem spasen, ale „ještě“ nejsem v jeho věčném království. Skutečnost všudypřítomné milosti je nanejvýš povzbuzující, protože náš hřích není jen věcí prostředí, mnohem více jde o věc srdce. Někdy mohu velice dobře uniknout pokušení špatně naložit s penězi, nejsem však schopen uniknout vlastnímu srdci. Vidíte, vždy je to hřích usazený v mém nitru, který činí z vnějšího pokušení něco, čemu lze jen těžko odolat a zůstat věrný.

Dílem evangelia je změna srdce, a protože změna srdce je jediná cesta, jak lze trvale změnit i chování, Boží milost nabízí jedinou naději na skutečnou změnu, když dojde na osobní finance. Neexistuje tak vysoká hora dluhů, že by ji nemohla převýšit Boží milost. Neexistuje tak hluboká propast finančních těžkostí, že by nešla Boží milost do větších hlubin. Když čelíme těžkostem s penězi, nemusíme propadat panice, nemusíme být ochromeni strachem, nemusíme zavírat oči před realitou, abychom získali alespoň nějaký pokoj, nemusíme ulevovat svému svědomí přenášením viny na někoho jiného, nemusíme cynicky opustit naději. Svým finančním problémům nemusíme čelit s nadějí, protože bychom byli schopní nebo moudří, ale protože takový je Pán Bůh, který nám nabízí odpuštění, záchranu a proměňující milost.

Protože Boží milost s sebou nese poselství o novém vykročení a novém začátku, nemusíme se situaci poddávat nebo se vzdávat. Můžeme odolat pokušení. Můžeme vyznat modloslužbu svých srdcí. Můžeme se odevzdat novým a lepším návykům. Můžeme říct „ne“ strachu a spočinout v přítomnosti a moci našeho Pána. Ti, kdo dostávají, se mohou stát těmi, kdo dávají. Ti, kdo kontrolují, se mohou stát těmi, kdo kapitulovali. Můžeme se vymanit z dluhů. Boží milost otevírá dveře zcela novému vztahu k penězům pro každého z nás. Ne proto, že jsme dobří a zasloužíme si to, ale protože je Bůh tak dobrý a nabízí nám tak dobrou milost. Posílila vás Boží milost, abyste se zaměřili na špatné návyky ohledně peněz a odevzdali se zbrusu novému finančnímu životnímu stylu?

4. Byli jsme stvořeni, abychom žili pro něco většího, než sami pro sebe

Myslím, že nelze přehnat důležitost této části křesťanského světonázoru a jeho aplikace na svět peněz. Jakožto hříšníci všichni sdílíme stejný problém. Umístíme sami sebe do středu světa a chováme se, jako by šlo v životě jenom o nás. A aniž si to uvědomujeme, často chceme, aby Pán Bůh financoval vše, o čem jsme přesvědčeni, že nám přinese potěšení, pohodlí a štěstí. Pokud Bůh financuje naše potěšení, chválíme jej, ale když ne, máme sklony zpochybňovat jeho dobrotu a ustoupit od jeho následování.

Jen málokdo z nás by byl tak arogantní, aby tvrdil, že bylo všechno stvoření učiněno pro nás, abychom ho užívali podle svých přání, ale žijeme (ať už se to projevuje více, nebo méně), jako bychom si to mysleli. Základem finanční gramotnosti je vědět, že naše peníze nepatří nám, ale jde o další věc, kterou nám do života dává Pán Bůh, abychom ji používali pro jeho záměr a potěšení.

Tento článek je převzat z knihy: Redeeming Money: How God Reveals and Reorients Our Hearts 

Přeložila Iva Suchá, se svolením z www.crossway.org