Vzkaz mladým mužům

Někde tam venku ve velkém světě se za tebe někdo modlí. Pravděpodobně tě nezná a ty pravděpodobně neznáš jeho. Možná se ještě mnoho let nepotkáte. Ale přesto se za tebe modlí a modlí se za tebe už velmi dlouho.

Je to otec své dcery. Je hrdým otcem dcery, která je pro něj velmi cenná – cennější než všechno, co vlastní, cennější než všechno, co kdy udělal, vyrobil, dokázal, cennější než sám jeho život. Je tak vzácná, že kdyby získal všechno bohatství tohoto světa, ale cestou by ztratil její srdce, považoval by se za člověka, který ztroskotal.

Tento otec ví, že se blíží doba, kdy za ním přijde mladý muž a požádá ho o svolení vzít si jeho dceru. Ví, že se blíží doba, kdy bude onen mladý muž trvat na tom, že je v nejlepším zájmu jeho dcery, aby opustila svého otce a matku – opustila ty, kteří ji přivedli na tento svět a kteří jí dali taková privilegia a kteří ji tak dobře vychovali – a místo toho se spojila s ním (neboť taková je roztomilá domýšlivost mladých mužů). A i když je pro jejího otce těžké si to připustit, ví, že tento mladý muž má možná pravdu – že nejlepší život jeho dcery bude mimo jeho péči, a to v péči jiného muže; mimo jeho domov, a to v domově, který si tento nový pár teprve společně vybuduje.

Ode dne, kdy přivítal na svět svou drahocennou dcerku, věděl, že ji jednou svěří jinému muži. A tak se začal modlit. Ode dne, kdy spatřil svou krásnou holčičku, věděl, že ji jednoho dne povede k oltáři, aby vložil její ruku do ruky jiného muže. A tak se za něj začal modlit. Ode dne, kdy se jeho srdce tak hluboce spojilo s jejím, věděl, že to její se jednoho dne spojí s někým jiným. A tak se začal modlit ještě vroucněji.

Modlil se, aby tento mladý muž dospěl ke spásné víře, aby činil pokání ze svého hříchu a uvěřil v Pána Ježíše Krista. Modlil se, aby tento mladý muž rostl ve svatosti, aby svědomitě usmrcoval hřích a žil pro spravedlnost. Modlil se, aby se tento mladý muž stal schopným živitelem rodiny, aby pilně studoval a pracoval a využíval všech privilegií, která mu byla poskytnuta. Modlil se, aby tento mladý muž rostl ve zbožném charakteru, aby se stal milujícím, radostným, pokojným, trpělivým, laskavým, dobrým, věrným, mírným a schopným sebeovládání. Nakonec se modlil, aby se tento mladý muž ukázal být hoden jeho dcery, aby ji poznal jako tak vzácnou, jaká ve skutečnosti je, a aby se k ní choval s veškerou láskou a důstojností, kterou si zaslouží.

Není to zajímavá a zároveň povzbudivá myšlenka, že se za tebe tento muž modlil už od doby, kdy jsi byl ještě malý? Modlil se za tebe, aniž by věděl, kdo jsi, modlil se za tebe, aniž by věděl, kdy se setkáte, modlil se za tebe s touhou, aby v den, kdy se vynoříš z nespočetného zástupu lidí, viděl, že Bůh jeho modlitby vyslyšel a odpověděl na ně.

To je povzbudivá myšlenka, ale také výzva, neboť nyní je na tobě, mladý muži, abys byl hoden – tak hoden, jak jen člověk může být – přijmout z jeho rukou, co považuje za vzácnější než drahokamy, cennější než vlastní srdce, hodnotnější než vlastní jméno, a dokonce i vlastní život. Na tobě, mladý muži, je, abys uctil jeho píli, s níž se tak věrně přimlouvá za svou dceru. Na tobě, mladý muži, je, abys byl Boží odpovědí na otcovy modlitby.

Přeložil Jan Suchý,

se svolením z www.challies.com