Bohatství píle

  • Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. (Př 10,4)

Velmi dobře rozumíme těmto slovům starověkého mudrce. Nic se za těch mno­­ho století nezměnilo. Možná, že štědrý sociální systém západní společnosti trochu boří tento koncept, přesto na něm ani dnešnímu člověku není nic ne­sro­zu­mitelného. Všichni víme, o co se jedná. Vždyť i staré české přísloví říká, že bez práce nejsou koláče. Ovšem je možné toto přísloví převést také do duchovní roviny? Je možné mluvit o bohatství nebo spíš o chudobě duchovního života na straně jedné a těžké práci při studiu Písma a v modlitbě na straně druhé? 

Možná právě zde nacházíme klíč k tomu, proč je tolik křesťanů vyprahlých, zma­­tených nebo zoufalých z hříšných stereotypů ve svých životech. Možná jenom nazýváme věci špatnými jmény a místo duchovní chudoby mluvíme o vy­prah­losti a nedostatek duchovně bohatého života se snažíme obejít pou­ka­zem na „nevěřící společnost“, ve které musíme žít nebo podobnými výmluvami.

Ale Boží Slovo je jasné a nepřipouští zkratky nebo obcházení. „Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní.“ Jinými slovy duchovně vyprahlý život čeká na toho, kdo není ochoten těžce a namáhavě pracovat na svém duchovním „kontě“. Konto takového člověka bude trpět neustálým nedostatkem a na pokrytí minimálních potřeb bude úvěr stíhat úvěr.

„Kdežto pilné jejich ruka obohatí.“ Ti, kdo obětují svůj čas a námahu pro Boží věci, pro hledání Jeho království, to jsou ti, kdo budou duchovně velmi bohatí. Zklamáni budou takoví, kteří čekají výhru v loterii nebo nečekané dědictví. Je­di­nou cestou je těžká a poctivá každodenní práce. Práce na hledání Kristova království. Není to chaotické pobíhání kolem věcí a lidí. Potřební i jejich potřeby budou kolem nás vždycky (J 12,8). Ale je to práce, která nemá okamžitý viditelný výsledek. Je to práce na intimním společenství s Bohem, práce v Jeho Slově a na modlitbách (Lk 5,15–16).

Tam, kde je takováto práce, tam bude „duchovní konto“, které bude přetékat hojností. Na takovém místě bude Kristus zářit jako světlo v temnotách a Jeho Duch proudit jako živé vody z nitra lidí, kteří ho hledají (J 7,37–39).

  • Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřuj­te, a ne k pozemským věcem. (Ko 3,12)