Globální vzdělávání

Ideje, představy, domněnky a předpoklady jsou v našem životě velmi důležité. Ovlivňují naše chování a jednání, naši životní filosofii a dokonce i náš světový názor. Jedna taková myšlenková soustava, propagovaná dokonce i v UNESCO, čili v nejvyšších kruzích světového školství, nese název globální vzdělávání. Účelem tohoto článku je odhalit a vynést na světlo pozadí globálního vzdělávání a poukázat na spojitost a pevnou vazbu mezi touto teorií a hnutím New Age a evolucionismem.

Nositelé myšlenek globálního vzdělávání zastírají své cíle používáním rozmanitých termínů neurčitého významu, jako například "multikulturní vzdělávání", "vývoj mezinárodních osnov", "mezinárodní studie", "kulturní vědomí", "futurismus", "Projekt 2000", "Vítejte na planetu Zemi", "osnova středu Země", a pod. Dick Sutphen, vůdčí hlasatel New Age, shrnul podstatu svého hnutí takto:

- vnější svět a vědomí jsou jedno a totéž

- všichni jsme součástí boha, takže každý sám je také bůh

- život slouží evolučním cílům

- vědomí vlastního pravého já uvnitř sebesama vede ke schopnosti ovládat svou vlastní realitu

Sutphen také zdůrazňuje tuto novověkou myšlenku: ..."bude-li jednou odstraněna terminologie New Age a okultismu, pak se naše myšlenky stanou pro veřejnost všeobecně přijatelnými". Uvedené myšlenky zahrnují mezi jinými i východní mysticismus a kontakt s duchy a psychickými vůdci. Takovéto směry dnes přímo vzkvétají, ať už jde o biotroniku, psychotroniku, práci s ky- vadlem a proutkaření, vyhledávání patogenních zón, využívání léčivých magnetických sil, homeopatii, akupunkturu, transcendentální meditaci, spiritismus, východní náboženství, až po magii a astrologii.

Připomeňme si jeden často citovaný výrok z knihy Jeremyho Rifkina "Algenie":

"Evoluce již dávno není považována za bezmyšlenkovitou událost, ba právě naopak... Člověk se nakonec ztotožní s ideou, že vesmír je mysl, která ovládá všechny věci a dává jim řád a strukturu. Již se necítíme jako hosté v cizím domě, povinováni přizpůsobit své chování systému odedávna existujících vesmírných pravidel. Nyní je tvoříme my, My udáváme rytmus. My určujeme měřítka skutečnosti. My tvoříme svět, a tudíž se již necítíme v područí vnějších sil. Již nemusíme ospravedlňovat své chování, protože my jsme architekti vesmíru. Nejsme zodpovědni za nic mimo nás, protože my jsme království, moc i sláva na věky".

Rifkin zcela otevřeně spojuje doktrínu New Age s globálním vzděláváním. Jelikož je stvoření údajně výsledkem lidského myšlení, pak bychom měli globální politické a ekonomické vzdělávání uzpůsobit tak, abychom pomáhali ostatním přijímat globální duchovní vědomí. Stoupenci New Age se ze všech sil snaží zavést globální výchovu do systému státních škol a mají na to dokonce i svůj plán:

1. každý by se měl angažovat ve styku s lidmi jiných kultur.

2. globální studie by měla být přítomna ve všech oblastech školství, a to již od škol mateřských.

3. měla by se zdůrazňovat vzájemná ekonomická závislost mezi všemi lidmi a národy.

4. klást důraz na měnící se roli jednotlivých "národů" a vyvyšovat stále vzrůstající důležitost mezinárodních organizací.

Některé z cílů globálního vzdělávání se mohou zdát docela přijatelné i křesťanům. Například ochrana přírody, lidská práva, zdravotnická osvěta, sexuální výchova, apod. Ovšem člověk by v žádném případě neměl přehlédnout skutečnou podstatu věci. Globální vzdělávání je pevně zakořeněno v no- vověké vizi o globálním vědomí, panteismu a evolucionismu. Postaví-li člověk své ekologické či humanitární úsilí na takovémto základě, pak se hesla - "Ochraňujme přírodu" či "Braňme práva člověka" stávají absurdními frázemi. Mějme se tedy na pozoru, abychom nepřijímali falešné "bohy" a modly novověku a nepodléhali manipulaci ze strany blaženě se usmívajících gurů.

Navenek se mohou některé z těchto plánů zdát docela přijatelné, avšak pod jejich povrchem nalézáme program "kulturní evoluce", což v podstatě znamená odstranění všech osobnostních rozdílů mezi lidmi i národy. Jde o uplatnění velmi nejasných a svévolných morálních zásad. Přesně tentýž způsob myšlení by mohl či může připravit půdu pro nastolení vlády celosvětového vůdce, jehož Bible nazývá Antikristem.

Zastánci myšlenky globálního vzdělávání volají po celosvětovém náboženství pod vedením jediné světové vlády. Toto světové náboženství je chápáno jako spojení křesťanské morálky a východního mysticismu, kdy úkol nového uspořádání a přestavby tradičních hodnot a institucí spadá právě na celosvětové školství.

Někteří významní činitelé UNESCO a vědecké autority navrhují změnu ve způsobu myšlení, podle kterého by na události a jevy mělo být pohlíženo holisticky (tj. z hlediska celku). Jde o návrh vzorového myšlení, podle něhož by měl být přehodnocen způsob myšlení. Kým a jak není uváděno. Snad samotnými navrhovateli.

Mezi nejhlasitější zastánce změny myšlení patří biolog James Lovelock a mikrobiolog Lynn Margulis. Oba horlivě propagují Hypotézu Gaia. Gaia je podle řeckého mýtu bohyní Země, Matkou Země, jak ji nazývají novopohané. Mystická hypotéza Gaia tvrdí, že Země je ve skutečnosti živoucí jednotkou, celkem, a lidstvo je jednou částí jejího životního systému. Podle Lovelockových představ tak vznikla nová věda, kterou nazývá geofyziologie. Tento smyšlený systém se uchytil i v samotných geologických kruzích a ovlivnil celou vědeckou komunitu. Například Americká unie geofyziky v roce 1988 věnovala celou Chapmanovu konferenci právě otázkám a diskusím kolem Lovelockovy teorie Gaia. Tato novopohanská teze pronikla i do samotných vládnoucích kruhů. Do rychlíku "Gaia" či spíše do rychlíku "globální výchovy a vzdělávání" naskočili, přímo či nepřímo, vědomě či nevědomě, mezi jinými i Michail Gorbačov, papež Jan Pavel II., arcibiskup Desmond Tutu, Nelson Mandela, bývalý prezident USA Ronald Reagan, bývalý i současný generální tajemník OSN Chavier Perez de Cuellar, Boutros Ghálí a další. Není pochyb, že tomuto všeobecnému humanistickému smýšlení napomáhá i Václav Havel svým neurčitým idealismem.

Hypotéza Gaia obsahuje i následující novověkou vizi, jejíž naplnění lze, podle obhájců hypotézy, dosáhnout právě skrze globální vzdělávání a výchovu. Citujme z pojednání George Cunninghama "Globalismus ve školství": "Země a lidství se mohou zbavit svých neduhů a posunout se blíže utopické budoucnosti. Současný svět se oprostí od ekologických a válečných krizí a na zemi bude uvedena nová éra, život v jednotě s přírodou a soužití v míru s jejími bližními. V tomto novém věku bude existovat jediné univerzální náboženství, které se bude uplatňovat skrze místní organizace. Člověk bude věrný planetě a lidské rase a odstraní oddanost k mnohem omezenějším seskupením, jako jsou klany, národy, rasy a regiony ". Tento způsob myšlení zcela jasně vylučuje ze hry Boha - Tvůrce, nekonečného a osobního Boha, který stvořil celý vesmír ex nihilo, tedy z ničeho, avšak vně své osobnosti. Stvoření není jakýmsi panteistickým rozprostřením Jeho podstaty. Smyšlené učení New Age a zdánlivě vědecká disciplína geofyziologie jsou tedy s Biblí naprosto neslučitelné. Zastánci tohoto hnutí sice používají slova "Bůh", a to dokonce velmi často, ovšem nemylme se, zde jde jen o pouhopouhé slovo bez obsahu sloužící k oklamání jak sebe sama, tak naslouchajících. Chceme-li zjistit, zda jde o skutečného nekonečného a osobního Boha, anebo pouze o falešnou a zavádějící hru se slovy, pak postačí, když se otážeme na definici a obsah tohoto slova.

Ona neslučitelnost Bible s novověkým učením spočívá zejména v tom, že je pevně zakořeněno v evolucionismu, humanismu a východním mysticismu. Tyto scestné filosofie nejsou ničím jiným než starou lží Satana - ideou, že člověk je roven Bohu.

Shrněme podstatu globálního vzdělávání, která se na mnoha školách a univerzitách světa běžně používá:

- kulturní relativismus, žádné absolutní morální hodnoty či povinnosti.

- záměrné vyloučení všech křesťanských hodnot a principů.

- osnovy propagující potlačení nacionalismu, patriotismu i národního cítění a nastolení jakéhosi "globalismu".

- učební materiál prosazující řízenou sugestivní představivost (běžně se používá u dětí již v mateřských školkách).

- výuka meditace na všech stupních škol.

Novověká filosofie a globální vzdělávání, zasazené do panteistického světového názoru, volají po jakémsi "bohu v nás". Teprve potom můžeme bez jakýchkoli potíží pochopit holistickou povahu sociálních vizí New Age. Základním předpokladem tohoto hnutí je evoluční přeměna jednotlivců a celých společností vstupujících do novověkého období míru, harmonie a mezinárodní spolupráce. Zatímco pedagogové a vědci hovoří o kulturní evoluci jako o síle fungující v souladu s přirozeným výběrem, která přispívá k duchovnímu zdokonalení druhu homo sapiens, stoupenci New Age vidí kulturní evoluci v rámci myšlení posuzujícího vesmír jako uzavřený celistvý systém.

Hnutí New Age činí z člověka shluk molekul, ve kterém se skrývá jakýsi mystický "bůh". Ale nejenom to. Jde-li podle novověké doktríny o uzavřený celek, pak je člověk vlastně zbaven i svého lidství. Jak to? Uvědomme si, že bez vnějších informací od Boha, který není nijak omezen, bez Bible, nevíme, kým jsme, jaký je náš význam a hodnota. Nemáme jistotu objektivního poznání světa kolem nás; morálka pozbývá na významu, jelikož z holé existence nejsme schopni rozlišit dobro a zlo, klad a zápor, správné a špatné, apod. Toto pojetí dává prostor k nedozírné manipulaci člověka člověkem.

Bible vysvětluje vesmír a vše, co se v něm nachází v zákonitých souvislostech. Podle biblického hlediska je vesmír otevřeným systémem příčin a účinků. To znamená, že jak Bůh tak člověk tento systém mohou měnit, mohou do něj zasáhnout; ani Bůh ani člověk nejsou v tomto systému uzavřeni jako nějaká kolečka hodinek. Lidé mohou měnit historii.

Novověký evolucionisticko-panteistický názor má viditelné trhliny. Humanista na základě své doktríny tvrdí, že je jen souborem molekul, pouhý mechanismus, přitom jako stroj není a nebyl by ani on ani žádný jiný člověk nikdy schopen žít. Každý člověk je tvořivý, obdivující krásu, každý miluje, má rád a každý má alespoň nějaké morální cítění. Vidíme tedy, že realita sama odporuje pojetí člověka coby stroje.

Naturalistický světový názor je zcela chybný, ale hlavně - není pravdivý. Dilema moderního člověka, naturalisty a stoupence New Age, zkrátka humanisty, spočívá v tom, že člověk touží po lásce a dobru. Opěvuje lásku a dobro různými druhy umění, a přitom na druhé straně je nesmírně krutý, protože je strůjcem válek a zla. Na toto dilema nezná humanista odpověď, a proto je ponechán svému zoufalství či romantickému optimismu. Na otázku tohoto lidského dilematu podává nejlépe odpověď Bible. Ať o sobě a lidstvu humanista tvrdí cokoli, člověk je stvořen k obrazu Božímu. Je tvořivý, myslí, obdivuje krásu, touží po uznání a sebeuplatnění. Lidské dilema nemá charakter metafyzický, psychologický ani sociologický, jak tvrdí humanisté, ale pouze morální. Protože člověk nevzdal Bohu čest a vzbouřil se, byl na základě své viny, svého hříchu v čase a prostoru, potrestán. Každý člověk má svědomí, které řídí alespoň jakési morální cítění, když už ne přímé vědomí určité viny. Božím řešením a smířením se s člověkem je vykupitelská smrt Ježíše Krista na kříži. Bible svým vysvětlením existence a příčiny zla odpovídá dnes na dilema člověka stejně jako v minulosti. Nejinak tomu bude i v budoucnosti. Jediná Bible popisuje systém, který má svůj počátek, průběh a cíl. Historie lidstva začala stvořením a příslibem Ježíšova příchodu. Smrt Ježíše Krista na kříži a Jeho zmrtvýchvstání patří do historie. Jeho druhý příchod je neodvratitelnou budoucností. Historie neprobíhá v cyklech, jak tvrdí panteisté a New Age, ale lineárně.

Hovořím-li o stvoření, Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání, pak mám na mysli skutečnou historii, historii v tom smyslu, že kdyby u zmíněných událostí byly televizní kamery, pak bychom dnes mohli sledovat jejich průběh. Nemylme se tedy, biblické verše hovořící o spáse v přijetí Ježíše Krista jako osobního Spasitele nejsou duchaprázdnými formulkami. Zapadají do reality právě tak, jako dilema moderního člověka do života každého z nás.

-P.B.-