Zjevená pravda

Snad každý člověk chce být moudrý, vzdělaný a mít přehled. Získáváme znalosti o lidech, přírodě, vědách všeho možného druhu, o historii, hudbě, atd. Dobře víme, že i ty nejobsáhlejší znalosti jsou omezené. My všichni, kdo toužíme po vědomostech, je musíme nějak získat, musíme se je naučit. Zamysleli jsme se již nad tím, k čemu jsou nám dobré?

Veškerá skutečnost, která nás obklopuje, je zjevená pravda. Jistě jste slyšeli termín objektivní realita. Tato skutečnost může být zdeformována a tím ztratí na opravdovosti. Zdeformovaná pravda není totiž nic jiného než nepravda, tedy lež. Kdo by přijal tisíc lží, deformací nebo subjektivních názorů místo pravdy, je na tom stejně jako ten, kdo nepoznal objektivní realitu vůbec. Proto nám záleží na tom, aby naše znalosti byly založeny na poznání pravdy. Apoštol Pavel napsal:

 • Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. (Galatským 4:8)

Pavel říká, že ani jeden falešný bůh bohem není, byli jste otroci přeludu; vaše znalost byla k ničemu; spoléhali jste na neskutečnost, hodili jste kotvu do vzduchu, nezachytili jste se ničeho pevného. Nepravda a lež odhaluje jen to, že pravda musí existovat. Zdeformovat se dá jenom "forma". Bez pravých peněz nemohou být falešné, bez pravého Boha nemohou být falešní bozi. Nepravda, neskutečnost a lež mají s pravdou a skutečností jen společnou koncepci a to, že se za pravdu vydávají.

Jak poznáme pravdu? Nejlépe tak, že si na pravdu "posvítíme" nebo je na ní "posvíceno". Čeština je ve své výstižnosti přímo úžasná. Jestliže si na něco posvítíme nebo vysvětlíme, můžeme poznat pravdu v plném světle, jako objasněnou skutečnost. Kde není světlo, tam není "vidění", vědění ani poznání. Takový člověk tápe a poznává jen deformaci a tmářství.

Jaká další slova jsou odvozena od světla? Například svět, osvěta, svědectví, svědomí, svědčit, posvětit, svatý, svátek, svěcení, svatba, atd. Zaměříme se na slovo svatý, které působí jako ježek v dlaních nesvatého člověka. Svatý je svatý ne proto, že je součástí určitého náboženského systému, ale proto, že je osvícen paprskem Božího světla. Další skutečností zůstává, že od Adama přicházejí na svět lidé duchovně slepí. Jenom svatý, v tom pravém slova smyslu, může vidět a vědět, protože vidí pravdu, skutečnost a realitu skrze Boží osvícení.

 • Světlem těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. (Matouš 6:22)

Bůh stvořil světlo již první den. O světle se zmiňují stovky veršů Božího slova. Křesťanovy vědomosti jsou osvíceny Božím světlem:

 • V něm (tj. Ježíši Kristu) byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; ... (Jan 1:4-9)

Bez Božího světla nemůžeme pochopit souvislosti uspořádání našeho světa. Tím, že poznáme Boží osvětlující a vysvětlující principy, stáváme se světlem, tedy svatými.

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. (Matouš 5:14)

Svatí jsou posvěceni což doslovně znamená, že jsou odděleni od těch, kdo chodí ve tmě.

 • Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5:16)

Pán Ježíš Kristus dává naději i nám, když řekl:

 • Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (Jan 8:12)

Ten, kdo odmítá svatou, tedy poznanou pravdu, a přikloní se raději k temnotám neznalosti, bude odsouzen. Slepota ke Světlu má mravní povahu zakotvenou v soběstředné zvůli. Duchovní slepota nemá nic společného s tělem, ani s inteligencí.

 • Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. (Jan 3:19)

Víte co nám světlo odhalí? Naši nahotu před Bohem, jak jsme hříšní a od Boha odděleni. Světlo nám odhalí, proč potřebujeme Spasitele. Světlo nám odhalí co se stalo na kříži i to, že nás Pán Ježíš zastoupil v potrestání, aby vytrpěl trest, který patří nám. Vím, že mnozí namítnou, že Ježíšovo ukřižování je jen biblická ilustrace a podobenství pro důvěřivé pošetilce. Podívejme se kdo je pošetilý:

 • Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla. (Jan 11:10)

Kdo klopýtá, neprošel osvětou, nemá vysvětlení, není osvícen, není v něm světlo, není v něm znalost, není lampou, není jednoduše ani svatý, ani posvěcený, ani spasený. Jenom svatí jsou znalí té nejdůležitější pravdy o spasení.

 • Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla." (Jan 12:36)

Světlo odhaluje tmářství a současně nabízí naději:

 • Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. (Jan 12:46)
 • A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. (Efezským 5:14)

Až se vám, kteří dosud osobně neznáte Boha, jednou a provždy rozjasní, potom:

 • ... budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. (Koloským 1:12-13)