Dokonale vítězíme!

… neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne­-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? (1J 5,4–5)

 

ÚVOD. JEŽÍŠ JE KRISTUS

 

Apoštol Jan začíná tento oddíl svého dopisu ujištěním směřovaným ke všem čtenářům, ke všem Božím dětem, které věří, že Ježíš z Nazareta, o kterém svědčí Písma Starého i Nového zákona, je Spasitel. On zachraňuje člověka od nejhorší věci, která ho může potkat. Nejde o nemoc, ač může být dlouhá a bolestivá, ani o bolest duše nad ztrátou nejbližších ani o bídu, pronásledování či utrpení. 

Ježíš Kristus je Spasitel, Zachránce, který zachraňuje člověka od hrůzy hněvu Boha Stvořitele a Pána stvoření, Soudce spravedlivého. Zachraňuje nás od trvalého, nikdy nekončícího oddělení odsouzeného člověka od veškeré Boží lásky a Boží obecné dobroty.

A přesně v té chvíli, kdy se stane Kristus vaším Zachráncem, ve chvíli, kdy mu začnete důvěřovat, že zachraňuje právě vás od Božího hněvu, právě tehdy bude jeho zachraňující, spasitelná milost s vámi i v nemoci, v trápeních duše, v pronásledování i v utrpení.

 

 • Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. (1J 5,1)

 

A nyní se kruh uzavírá. Apoštol Jan začíná oddíl tvrzením, že kdo složil naději v Krista, je zrozen z Boha, a stejně tak uzavírá oddíl v 5. verši:

 

 • Kdo jiný přemáhá svět, ne­-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? (1J 5,5)

 

Jan stále mluví k lidem a o lidech, kteří věří v Krista – ti se narodili z Boha a také přemáhají svět. Naše doba, ve které žijeme, stejně jako historie, má své hrdiny. Kolikrát jsme již slyšeli, že někomu ležel celý svět u nohou? O Petru Čechovi, slavném fotbalistovi, se v novinách psalo, že mu celá Anglie leží u nohou. A bylo tomu tak, dokud byl zdravý a při síle. Přijde však čas, kdy bude jeho slavná éra pouhou vzpomínkou. O slavné herečce válečných let minulého století, Lídě Baarové, napsaly noviny stejný titulek – svět jí ležel u nohou. Na sklonku jejího života jí však ležela u nohou už jen krabice od bot se zažloutlými fotografiemi, vzpomínkami na minulost.

 

I v Božím slově čteme o lidech, kterým ležel svět u nohou – jedním z nich byl král Nebúkadnesar. Vládl světové velmoci, lidé ho poslouchali na slovo, dostal vše, co chtěl. Svět mu ležel u nohou, ale i on nakonec zemřel. Těmto postavám lidských dějin ležel svět u nohou – měli jeho obdiv a potlesk, měli úctu lidí i jejich závist. Kdo však věří, že je Ježíš jeho Spasitel, ten dobývá svět jiným způsobem.

 

I. KRISTUS ZVÍTĚZIL

 

 • … neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne­-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? (1J 5,4–5)

 

Ve verších 4 a 5 se celkem čtyřikrát objevuje slovo „přemáhá“ nebo slovo „vítězství“. V řečtině, originálním jazyce Janova listu, se jedná o stejné slovo. Jde o slovo „niké“. Toto slovo dobře známe třeba jako značku sportovní obuvi – Nike (Najky). Užívají ji sportovci, ale je také velmi módní, a tudíž populární mezi lidmi. Slovo „niké“ znamená vítězství, „nikao“ potom „vítězit“. Takže boty značky Niké (tzv. Najky) by vás měly dovést k vítězství. 

Staří Řekové neužívali slovo „niké“ jako značku sportovní obuvi, Niké byla v řecké mytologii bohyně vítězství. Bohyně Niké byla uctívána, protože přinesla bohům řecké mytologie vítězství nad Titány. Ve starověkém umění bývají takzvaní bohové Zeus a Athéna zobrazováni s malou soškou Niké v dlani. Niké je v řecké mytologii symbol vítězství. Odtud tedy znamená slovo „niké“ vítězství.

Náš Pán užil slovo „niké“, „vítězství“, když povzbuzoval učedníky v Janovi 16,33:

 

 • To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 16,33)

 

Ježíš přemohl svět. On zvítězil, přemohl, zdolal, porazil – to je význam slova „přemohl“. A co porazil? Svět – tedy v daném smyslu protiklad všeho, co uctívá Boha. Porazil svět, tedy všechno, co se staví Bohu na odpor. Pán Ježíš přišel na velikonoční svátky do Jeruzaléma, neboť přišla jeho hodina. Večeřel se svými učedníky v horní místnosti, byl čtvrtek večer. Dodával jim odvahy a mluvil o věcech, které musí přijít. Proto přišel do Jeruzaléma, proto přišel na svět a proto se stal člověkem, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroků:

 

 • Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (Iz 53,6)
 • „… vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. (Iz 53,12)

 

A nyní přichází hodina, kdy Ježíš dobrovolně vydá svůj život do rukou hříšníků. Zloba lidí zasáhne Ježíše naplno. Taková zloba, která si nejen přeje smrt člověka, ale která také udělá vše proto, aby ten člověk zemřel. Aby už tu nebyl a nekomplikoval jim život. MŮJ život si chci žít, jak JÁ chci, a ne jak chce někdo jiný, i kdyby to byl třeba sám Bůh. To je smýšlení člověka – svévolníka.

 

 • Nyní přichází hodina, kdy Ježíš vydává svůj vlastní život dobrovolně do rukou hříšníků, aby na něj byl vylit spravedlivý Boží hněv vůči hříchu. Zemřel, byl pohřben, avšak třetího dne vstal slavně z hrobu. On přemohl svět! Přemohl hřích, který přináší smrt, přemohl smrt, která ho měla držet po celou věčnost v hrsti, daleko od Boží slávy, tam, kde budou všichni neobmytí hříšníci. A přemohl ďábla, který přivedl do světa pokušení, jež počalo a porodilo hřích (Jk 1,15).
 • Vzchopte se! Já jsem přemohl svět! 

Ano, už jsme si řekli, že Ježíš zvítězil nad vším, co se v marné pýše zvedá proti Bohu, to je ten svět, který přemohl. Co sem patří?

 

A) Pán Ježíš přemohl smrt

 

 • Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. (1K 15,26)

 

Pavlova slavná kapitola z 1. listu do Korintu, ve které předkládá korintským křesťanům nádheru a slávu evangelia, mluví o konečném Kristově vítězství nad smrtí.

 

 • Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. (1K 15,3–4)
 • … první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy‘. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. (1K 15,23–26)
 • Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? (1K 15,54–55)

 

Už je to jisté! Smrt je poražena. Právě ono Kristovo zmrtvýchvstání garantuje konečné vítězství nad smrtí. Ta již na něj neměla právo, protože zbraní smrti je hřích! On hříchu neučinil, a tak jej smrt nemohla déle zadržovat. Ježíš žije!

 

B) Pán Ježíš přemohl hřích

 

Hřích vládl nad lidmi od Adama. Vládl nad našimi předky, našimi rodiči, vládl nad námi. Ale Ježíš Kristus přišel, aby jeho vládu zrušil a nastolil jinou vládu – vládu svobody Božích dětí. On zlámal pouta hříchu, abychom už hříchu neotročili.

 

 • Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 6,22–23)

 

C) Pán Ježíš přemohl ďábla

 

 • Byl poražen ten, který vládne tomuto světu, žijícímu ve vzpouře proti Bohu. My všichni jsme žili pod jeho vládou, mocí. Ďábel v nás působil, dokud jsme vzdorovali Bohu a žili podle běhu tohoto světa, jako by Bůh nebyl (Ef 2,1–2).
 • Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. (Ko 2,13–15)

 

Ďábel nad lidmi vládne skrze pokušení, hřích a smrt. Je to tak, ať se to někomu líbí, nebo ne. Ukazuje nám to Boží slovo, které je pravdivé, protože pochází od vševědoucího Boha. Čemu ve své duchovní zaslepenosti ďáblovi otroci nerozumí, to Bůh ve svém slově zjevuje jako holý fakt. Moderní člověk si je jistý svou nezávislostí. Přitom trpí duchovní slepotou, kterou popisuje Boží slovo následovně:

 

 • Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. (Zj 3,17–18)

 

Ďábel zaslepuje duchovní zrak, aby lidé neviděli a neobrátili se. Kristus je veliký lékař! On zmařil skutky ďábla. Strhává lidem klapky z očí, aby viděli pravdu. On porazil toho dávného hada, svůdce a lháře.

 

 • Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! (1K 15,57)

 

II. SPOJENI S KRISTEM

 

Ale milovaní, jestliže jste se znovu narodili z Boha (v. 4), pak to znamená, že jste s ním předtím také zemřeli, abyste spolu s ním také nyní žili! Pán Bůh udělal něco úžasného, co neočekávali ani andělé, ani ďábel: ve své lásce nás sjednotil se svým Synem, Ježíšem Kristem.

 

 • Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. (Ř 6,8)

 

Jako jsme byli ukřižováni spolu s Kristem, nyní jsme spolu s ním také živi (Ga 2,20). Byli jsme s Kristem sjednoceni. Veškerý vztah, který nyní máme s Bohem, je skrze naše sjednocení s Kristem. Bez Krista nemáme nic, s Kristem máme vše! Bůh nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří (Ef 1,3). Když Ježíš dokonale naplnil Otcovu vůli ve svém životě, jeho spravedlnost byla připočtena všem, kteří v něj kdy uvěří:

 

 • Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. (Ř 5,19)

 

O Kristu Bůh také smýšlel ve smyslu jeho sjednocení s námi – vždyť Kristus nesl na kříž naše hříchy.

 

 • Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2K 5,21)

 

Ježíš Kristus se stal zástupcem všech, které mu Otec dal. To kvůli nám jej Bůh ztotožnil s hříchem. Tak jsme byli ukřižováni spolu s ním. Nejsme s ním sjednoceni pouze v minulosti a v přítomnosti, ale to, co započalo již před stvořením světa, rozvíjí Bůh i na druhou stranu historie, která se teprve zjevuje – do přicházejícího věku. Nyní jsme spolu s Kristem také uvedeni na nebeský trůn:

 

 • Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. (Ef 2,6)
 • Byli jsme sjednoceni s Kristem a posazeni na nebeský trůn! Plnost té slávy se zjeví, až přijde Pán Ježíš se svými svatými anděly a my se s ním setkáme. Pak už budeme navždy s ním (1Te 4,17)!

 

To je slavná minulost i budoucnost Božích dětí. A co přítomnost?

 

 • S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. (Ko 2,12–13)

 

Jsme sjednoceni s Kristem. Čeho dosáhl Kristus, to nyní patří všem, kdo se narodili z Boha. Duch svatý učinil a činí dílo Ježíše Krista tím, na čem mají Boží děti podíl. Co nás dříve lákalo, co bylo cílem našeho bezbožného života, to se nyní stává pro nás mrtvým, protože jsme spolu s Kristem zemřeli hříchu – už po tom nedychtíme dnem i nocí ani nám v tom není dobře.

 

Vzpomeňte si, kolikrát vám nějaká hříšná věc nebo vztah nedaly spát, dokud jste je neměli. To je minulost. Přítomnost je Kristus!

 

Nyní, když jsme byli spolu s Kristem vzkříšeni, žijeme ve službě živému Bohu – čím dál víc nás těší žít pro Boha, podřizovat mu svůj život, svoje smýšlení, svoje jednání i rozhodování. Čím dál víc nás těší to, co těší jej, a zarmucuje to, co zarmucuje jej. Tomu se říká posvěcení. Rosteme do Kristovy podoby! V Kristu žijeme v novotě života:

 

 • Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. (Ř 6,4)

 

Proto naše víra přemáhá svět. Protože nás sjednocuje s Ježíšem Kristem, Božím Synem, který přemohl svět. Jan napsal církvi v Efezu, která se třásla v nejistotě, zda opravdu patří Bohu. Bála se, zda to nejsou oni, kdo se mýlili ve svém porozumění evangeliu, které přijali od apoštola Pavla a jeho spolupracovníků. Bála se, zda to nejsou oni, o kom platí – vy nejste spaseni, protože nemáte správné poznání, nemáte zvláštní zkušenost s Bohem, Duchem svatým. Ale Jan napsal tento dopis, aby efezský sbor ujistil o pravosti evangelia, které zvěstovali apoštolové a které slyšeli efezští z Pavlových úst. A poté, co je ujistil o podstatě i ovoci víry, přináší před naše oči nádherný květ plný síly života – vrchol díla Ducha svatého v člověku: spolu s Kristem jsme zvítězili a máme věčný život (v. 13).

 

III. DOKONALE VÍTĚZÍME!

 

 • Co k tomu dodat? Je­-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! (Ř 8,31–34)

 

Jsme sjednoceni spolu s Kristem. Kristus přemohl svět a v čem zvítězil beránek Boží, v tom všem vítězíme také my díky víře, která nás s ním sjednocuje. Ale podívejte se do Římanům 8,37. V každém trápení tohoto světa nejen že vítězíme spolu s Kristem, ale dokonce je o nás řečeno, že slavně vítězíme jeho mocí. Je zde použit tvar slova „niké“ ovšem nejen jako v 1. Janově 5. Stojí zde, že jsme nejen „vítězové“ (odvozeno od slova „niké“), ale my dokonce v Kristu více než vítězíme – „hypernikomen“. Jsme tedy „více než vítězové“! Podívejme se, jak slova překládají některé české překlady Bible:

 

 • Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. (ČEP)
 • Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. (ČSP)
 • Ve všech těchto věcech však skrze toho, jenž si nás zamiloval, více než vítězíme. (Pavlík)
 • O všech, kdo se narodili z Boha, je zde napsáno, že jsou víc než vítězové.

 

Po revoluci se v naší zemi začaly objevovat supermarkety. Do té doby jsme znali jen obyčejné obchody. Teď přišlo něco víc. Po supermarketech přišly hypermarkety – něco ještě daleko nad, převyšující to, co bylo doposud. V Kristu jsme hypervítězové – v něm více než vítězíme, v něm dokonale vítězíme. Sjednocením s Kristem nás Duch svatý učinil více než vítězi. On nás dovedl do stavu neporazitelnosti! V Kristu jsme skrze víru neporazitelní. Není nic, co by nás mohlo odloučit od lásky Kristovy:

 

 • Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8,38–39)

 

Není nic, co by nás mohlo porazit: ani „soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč (Ř 8,35 b). Jsme neporazitelní vítězové v Kristu Ježíši. Tak jisté je naše spasení. Tak jistá je Kristova záchrana.

 

A) V Kristu jsme zvítězili nad ďáblem

 

 • A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.“ (Zj 12,10–11)

 

Apoštol Jan vidí ve Zjevení svaté, Boží děti, jak stojí v přítomnosti Boží, protože zvítězily nad satanem. Ti, kteří zvítězili, dostali nebe za dědictví (Zj 21,7), protože stáli na pravdě Božího slova a drželi se ho vírou (1J 2,14). Máme nyní sílu vzdorovat ďáblu – a on od nás uteče. Nemá nad námi moc.

 

B) V Kristu jsme porazili smrt

 

Smrt si dělala spravedlivý nárok na každého člověka, který hřešil. Nebylo úniku – mzdou hříchu je smrt. Ale darem Boží milosti život věčný! To, co vypadalo jako neodvratitelný konec, se v Kristu ukázalo jako plnost sjednocení s Kristem. Člověk jen jednou umírá a pak bude soud. Ti, kdo jsou zachráněni v Kristu, však již přešli bez soudu ze smrti do života. Smrt na nás nemá nárok! Kristus plně zaplatil. Jsme svobodní! Konečně jsme dosáhli toho, pro co nás Bůh Otec stvořil – abychom ho věčně uctívali v dokonalé radosti.

 

C) V Kristu jsme zvítězili nad světem

 

Ve 2. kapitole svého listu nás již Jan vyzýval:

 

 • Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje­-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. (1J 2,15–17)

 

My jsme přemohli svět, který nás sváděl k nevěře Bohu, už nad námi nemá moc. Proto, milí křesťané, můžeme žít plně a radostně pro Boha. Stali jsme se učedníky Ježíše Krista. Co dělají učedníci? Jako Marie sedí u nohou svého Pána a naslouchají mu. Jejich potravou je jeho slovo, Boží slovo. Jejich žízeň může utišit jenom živá voda vyvěrající z Ježíšových úst. Všechna moudrost tohoto světa bez Krista je jako hořká voda proti sladké vodě života. Učedník Pána Ježíše je tam, kde je jeho Mistr. Že není vidět, kde Kristus zrovna je? Ano, hlavu nelze vidět fyzickýma očima, ale jeho tělo ano! Tam, kde je církev, tam je i její Hlava – Kristus. Kristův učedník chce být se svým Mistrem, v církvi! Učedník Pána Ježíše napodobuje svého Mistra. Ježíš přišel, aby volal lidi k pokání a víře. Centrem jeho pozemského života bylo vydávání svědectví o cestě spásy. Život Kristova učedníka je naplněn zvěstováním evangelia všude tam, kde mu Bůh dává příležitost.

 

Učedník Pána Ježíše miluje Boha, a tak zachovává jeho přikázání.

 

 • Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.“ (J 4,34)

 

Učedník Pána Ježíše se sytí vůlí Boha, jeho slovem. Bez něj by skomíral, až by zahynul hlady.

Učedník Pána Ježíše dostane svou nebeskou odměnu. Sám Bůh je jeho odměnou a největší radostí.

 

 • Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. (Zj 21,7)

 

Zvítězili jste již v Beránkovi nebo ještě nevidíte, jaká je realita světa? Věřte Kristu! To vítězství, které přemohlo svět, je vaše víra!

 

Autor je starším církve Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz